Prameň - Forrás - Spring

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Prameň -Forrás-Spring

Partner malého projektu:               Vidék Kincse Egyesület

Názov projektu:           

Cez hranice na dvoch kolesách      

Akronym: 

BIKE UP

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

SKHU/1801/1.1/017

Celkový rozpočet projektu:

56 745,99 €

Rozpočet ERDF:

48 234,09 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2019

Koniec projektu:

28. február 2020

Odkaz: http://pramen-forras-spring.sk/sk/bike-up-cez-hranice-na-dvoch-kolesach/


   
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity prihraničnej oblasti, lepšia využiteľnosť turistických daností, podpora cykloturizmu s prihliadnutím na princípy udržateľného cestovného ruchu. V záujme toho chceme vytvoriť virtuálnu, tematickú a cezhraničnú cyklistickú a turistickú trasu medz Sabolčsko-satmársko-berežskou župou, Boršodsko-abovsko-zemplínskou župou a Košickým samosprávnym krajom s dĺžkou 250 km, ktorá bude zameraná na prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničnej oblasti  a vybrané turistické atrakcie na území historického Zemplína, Abovska a Medzibodrožia. Pri plánovaní turistickej trasy budeme využívať už exisujúci infraštruktúru (napr. cyklotrasy). Dvomi konečnými bodmi trasy sú obce Debraď (SK) a  Szabolcs (HU), kde je k dispozícii potrebná turistická infraštruktúra: ubytovanie, stravovacie možnosti a pod. Vybudovaná turistická trasa a s ňou spojené informácie budú dostupné na viacerých miestach v slovenskom a maďarskom jazyku. Na webovej stránke združenia Vidék Kincse sme zriadili podstránku, ktorá obsahuje turistické trasy, turistické atrakcie, ubytovacie možnosti, reštaurácie a ďalšie služby. Z publikácie, ktorá bude prezentovať turistické trasy vyhotovíme 500 výtlačkov, pričom obsah bude dostupný aj na webovej stránke v elektronickej forme. V Debradi vytvoríme aj tematický náučný chodník, prejazdný aj bicyklom, ktorý bude predstavovať pamätihodnosti obce a s nimi spojené príbehy.  V rámci projektu zaobstaráme prostriedky potrebné k túram: 6 ks bicyklov, zastrašené odpočívadlo pre cyklistov (s možnosťou úschovy bicyklov a stravy) a jeden príves na prepravu bicyklov.   

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva