Obec Bátka

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:    Obec Bátka

Partner malého projektu:                Hollókő Község Önkormányzata

Názov projektu:

Palóci bez hraníc

Akronym: 

Palóci - Palócok

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/050

Celkový rozpočet projektu:

53 882,24 €

Rozpočet ERDF:

45 779,90 €

Začiatok projektu: 

1. apríl 2021

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

Bátka és Hollókő: palócok egymás közt | ma7.sk


Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť cezhraničnú  spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi partnerských obcí nakoľko obe patria do etnickej skupiny Palóci. Projekt sa zameriava na posilnenie úrovne cezhraničnej spolupráce prostredníctvom konvergenčných aktivít, budovania na zbližovaní a zlepšovaní vzájomného porozumenia. Preto sme presvedčení, že cezhraničná spolupráca medzi žiakmi základných škôl a občanmi sa výrazne posilní, čoho výsledkom bude dlhodobo udržateľná spolupráca. Účasť cieľových skupín na cezhraničných spoločných kultúrnych a športových aktivitách prispieva k strategickému cieľu projektu, ktorým je posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie hraničných oblastí. Konkrétny cieľ projektu je v súlade so špecifickými cieľmi prioritnej osi 4.1. Zlepšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíriť rozsah cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

Dlhodobým cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi, inštitúciami a neziskovými organizáciami oboch partnerských miest.

Krátkodobým cieľom je úspešná implementácia 4 programov a ich vplyv na nadviazanie medziľudských a inštitucionálnych vzťahov. Ľudia žijúci v pohraničných regiónoch považujú cezhraničnú spoluprácu za dôležitú súčasť svojho života. Uznávajúc to, projekt skúma korene a snaží sa rozšíriť partnerstvo tým, že uznáva spoločné záujmy prostredníctvom spustenia série kultúrnych a športových programov, ktoré prinesú nové potreby a očakávania.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva