Košice Región Turizmus

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Košice región turizmus

Partner malého projektu:                Nyiregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.

Názov projektu:

NYKE-tvorba moderných propagačných nástrojov na podporu cestovnöh ruchu cezhraničnej turistickej destinácie

Akronym: 

NYKE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E-/1801/4.1/033

Celkový rozpočet projektu:

58 625,00 €                                                                                                                                       

Rozpočet ERDF:

49 831,25 €                                                                                                                                                      

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021

Link: Projekt NYKE - branding seminár - Košice Región Turizmus (kosiceregion.com)


Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na slovensko-maďarskom pohraničí. Konkurencia na trhu cestovného ruchu je vysoká, preto je potrebné, aby sa destinácie ako Košický kraj a Nyíregyháza spájali a propagovali sa spoločne. Z tohto dôvodu sa v projekte plánujeme venovať vytvoreniu dlhodobého partnerstva a spoločnej značky, propagácií spoločného územia napríklad prostredníctvom nového destinačného videa a zvyšovaniu kompetencií destinačných organizácií.  Výstupy projektu predstavujú tri nové destinačné videá a branding seminár. Od projektu očakávame zviditeľnenie spoločnej prihraničnej destinácie a vytvorenie dlhodobého partnerstva.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva