SzépCserehát Vidék és területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   SzépCserehát Vidék és területfejlesztő Nonprofit

                                                                Szociális Szövetkezet

Partner malého projektu:               DOMKO - Domov sociálnych služieb

Názov projektu:

MOST ÚSMEVOV

Akronym: 

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/028

Celkový rozpočet projektu:

51 047,30 €

Rozpočet ERDF:

43 390,21 €

Začiatok projektu: 

1.október 2020

Koniec projektu:

31.máj 2021

Link:

MOST ÚSMEVOV (dsskepm.sk)


Zorganizovaním spoločného medzinárodného festivalu umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím s názvom MOST ÚSMEVOV, ktorý sa bude konať v Košiciach (t.j. prehliadka dramatickej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím z domov sociálnych služieb, spoločná prezentácia malieb a fotografií ľudí so zdravotným postihnutím pre širokú verejnosť) a organizovaním spoločných kreatívnych workshopov pre ľudí so zdravotným postihnutím z oblasti hudby, divadla, maľby, fotografie a filmu sa nadviaže vzájomná spolupráca ľudí so zdravotným postihnutím z košického regiónu a maďarským partnerom, čím sa zároveň posilní cezhraničná spolupráca a záujem o cezhraničné umelecké aktivity. Veľkou mierou sa prispeje k odbúraniu bariér pri tvorbe kultúrnych aktivít smerujúcich k odstraňovaniu predsudkov voči ľuďom so zdravotným postihnutím a podporí sa inklúzia tejto cieľovej skupiny do spoločnosti. Výsledkom spolupráce budú aj spoločné cezhraničné kultúrne podujatia už aj na novovybudovanom javisku v obci Gagyapáti, ktoré by dlhodobo slúžilo na kultúrny rozvoj pohraničného regiónu, na ktorom viackrát ročne uskutočníme podujatia rôzneho druhu.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva