Füzér Község Önkormányzata

28.02.2020

Vedúci Partner: Füzér Község Önkormányzata

Partner:             Obec Slanec

Názov projektu:

Hrady a obce v pohraničných chránených územiach

Akronym: 

FÜZ/SLANEC

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/021

Celkový rozpočet projektu:

58 470,02 €

Rozpočet ERDF:

49 699,52 €

Začiatok projektu: 

4. október 2019

Koniec projektu:

30. september 2020

Odkaz:  https://www.slanec.sk/hrady-a-obce-v-chranenych-pohranicnych-uzemiach.html

   

Malý projekt bude realizovaný v takých pohraničných obciach - Slanec a Füzer, - ktorých spoločným typom atrakcií sú ich hrady, ktorými sa vzájomne podporujú. Vďaka vzorovej spolupráci boli vybudované 2 návštevnícke centrá, 60 km úsek cyklotrás a 50 km úsek turistických chodníčkov v okolí pohoria Veľký Milič. Zakladajúc na uvedených, v predkladanom projekte sa  uskutočnia turistické podujatia, dni gastronómie a kultúry.  Projekt výraznou mierou prispeje k zviditeľneniu regiónu a k zvyšovaniu jej príťažlivosti a k nárastu počtu návštevníkov. Na podujatia a festivaly budú prizvané aj ostatné pohraničné obce, napr. predstaveniami remeselníkov, producentov miestnych výrobkov a vystúpeniami tradičných skupín, aby sa zúčastnili čo najväčšieho počtu podujatí, aj tým vytvárajúc nové priateľstvá, aby zvyšovali kohéziu komunít na oboch stranách hranice. Projekt je v súlade so špecifickom cieľom "Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti" v rámci opatrenia PA4, napĺňa očakávané cieľové sumy indikátorov a k naplneniu cieľov strategických dokumentov, horizontálnych smerníc a programov sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Projekt kladie dôraz na pohraničné komunity. Projektoví partneri bez rozpočtu: Základná škola s materskou školou Slanec a Správcovstvo hradu Füzér sa zapájajú do realizácie cezhraničného projektu vôbec po prvýkrát. Ako vedúci beneficient, tak aj partner malého projektu disponujú s hmotným aj technickým pozadím pre realizáciu projektu. Skúsenosti z predošlých 10 rokov a viaceré cezhraničné projekty potvrdzujú ich odbornú spôsobilosť a ich vzájomnú odhodlanosť.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva