Obec Buzica

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Obec Buzica

Partner malého projektu:               Hidasnémeti Község Önkormányzata     

Názov projektu:

Dlhodobé partnerstvo v cezhraničnej oblasti

Akronym:

Info-point

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/058

Celkový rozpočet projektu:

56 280,00 €

Rozpočet ERDF:

47 838,00 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. júl 2021

Link:

Projekt Info-Point - Buzica (obecbuzica.sk)

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre využívanie inovatívnych IKT vedúcich k podpore právnej a administratívnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami v prihraničnej oblasti. Pre rozvíjanie spolupráce prostredníctvom efektívnejšej elektronickej komunikácie medzi dvoma obcami v prihraničí. A predovšetkým zefektívnenie a zjednodušenie komunikácie v obciach nielen na úrovni samosprávnych úradov ale aj bežných občanov, ktorí budú mať k tejto technologii ľahký prístup. Vďaka realizácie projektu dôjde v obciach k inštalácii dvoch elektronických verejných tabúľ v podobe outdoorových dotykových LCD panelov, ktoré sa súčasne stanú komunikačným a informačným nástrojom pre občanov. Diaľkovo riadená aplikácia v paneli zaistí rýchlejšie a efektívnejšie vnútorné procesy verejnej správy, možnosť lepšieho informačného zacielenia v bilingválnej forme a väčšiu informovanosť a zapojenie občanov. Obe obce sa navyše informačne prepoja a zlepší sa vzájomná medziinštitucionálna spolupráca a to aj na úrovni cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. Ovládanie LCD panela sa vďaka užívateľsky prívetivých aplikácii bude intuitívne a jednoduché.  Svojou technologickou flexibilitou sa tento IKT nástroj môže stále prispôsobovať požiadavkám modernej doby a zachovávať si svoju atraktívnosť pre všetky vekové kategórie. Prevádzka bude vďaka solárnym panelom plne sebestačná a dlhodobo udržateľná. Vďaka trvalému prenosu a zdieľania informácií medzi partnermi podporuje projekt svojim charakterom trvalo udržateľnú spoluprácu a výsledky projektu sú postavené na cezhraničnom prístupe. Pre obe strany sa vďaka projektu vytvoria rovnaké podmienky pre využívanie IKT riešenia, čo bude mať pozitívny dopad a presah aj na ďalšie susedné obce v pohraničí.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva