Zemplínska knižnica v Trebišove

26.02.2020

Vedúci Partner: Zemplínska knižnica v Trebišove

Partner:              HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület                    

Názov projektu:

Príroda nepozná hranice

Akronym: 

ENVIRO

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/001

Celkový rozpočet projektu:

51 355,50 €

Rozpočet ERDF:

43 652,18 €

Začiatok projektu: 

1. január 2020

Koniec projektu:

30. november 2020

Odkaz: 

http://kniznicatv.sk/o-projekte/

   

Primárnym cieľom projektu "Príroda nepozná hranice" je výchnovno-vzdelávací aspekt. Inovatívnou a hravou formou predostrieme mladej generácii dôležitosť ochrany životného prostredia. Cez zážitkovú plavbu v programovom území budeme v sprievode odborníkov objavovať rozmanitú faunu a flóru. Výstupom spoločného bádania bude slovensko-maďarská kniha dokumentujúca zážitok na rieke Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice svojou životodárnou silou vytvára vhodné životné prostredie pre chránené a ochranu vyžadujúce biotopy i ľudí. Zúčastnení sa tak budú môcť vďaka mienku formujúcim aktivitám získať nadhľad a osvoja si myslenie vedúce k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírodnému bohatstvu. A to nielen v povodí rieky Bodrog. Tým, že pochopia súvislosti medzi činnosťou človeka a prírodou, nadobudnuté skúsenosti a výstupy projektu sa im stanú užitočným sprievodcom do budúceho života. Projekt bude završený filmovým festivalom, počas ktorého bude prebiehať výstava fotografií zo života rieky Bodrog a výstava výtvarných prác detí. Cieľom je podporovať kreativitu u detí a rozvíjať ich schopnosti vyjadrovať sa k témam bez slov - prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov. Stanú sa tak nielen pasívnymi užívateľmi a príjemcami, ale zhostia sa úlohy aktívnych tvorivých jedincov v spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. Prostredníctvom kultúrnych, vzdelávacích aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody projekt spojí obyvateľov žijúcich v povodí rieky Bodrog na území Slovenska i na území Maďarska pre jeden dobrý celospoločenský cieľ.  Z dlhodobého pohľadu projekt a rôzne formy jeho propagácie prispejú k zvýšeniu počtu návštevníkov v programovej oblasti s priamym dosahom na oživenie cestovného ruchu.                             


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva