Bükkábrány Község Önkormányzata

14.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Bükkábrány Község Önkormányzata

Partner malého projektu:                Obec Jablonov nad Turňou

Názov projektu:

Jazdi zodpovedne! Cezhraničné dopravné programy v Bukkábrány a v Jablonove nad Turňou

Akronym:

TRAFFIC

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/017

Celkový rozpočet projektu:

 56 054,97 €

Rozpočet ERDF:

 47 646,72 €

Začiatok projektu:

1. jún 2021

Koniec projektu:

31. november 2021

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie spolupráce medzi verejnoprospešnými inštitúciami (materská škola, základná škola), deťmi z pohraničných oblastí a pedagógov zorganizovaním rôznych súťaží, programov a tematických podujatí. 
Cieľovou skupinou celého projektu sú deti z materskej školy a 6-10 ročné deti žijúce v obci Bükkábrány v  Maďarsku, a deti zo Základnej školy a materskej školy z Jablonova nad Turňou s vyučovacím jazykom maďarským na Slovenku, konkrétne deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa základnej školy, ktoré chcú partneri oboznámiť s bezpečnostnými dopravnými predpismi hravou formou pomocou rôznych súťaží a hier v spolupráci s pedagógmi. 
Špecifické ciele projektu:
- Spoločné voľnočasové programy a tematické dni, tábory pre deti s pedagogickým cieľom oboznámenia detí s dopravnými predpismi. 
- Výchova detí k zdravému životnému štýlu pomocou športových a voľnočasových aktivít
- Výchova detí k zdravému životnému štýlu pomocou športových a voľnočasových aktivít
- Dlhodobá strategická spolupráca medzi zapojenými členmi do tohto projektu


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva