Hercegkút Község Önkormányzata

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:    Hércegkút Község Önkormányzata

Partner malého projektu:                Obec Malý Horeš

Názov projektu:

Spolupráca a rozvoj prihraničných historických vínnych pivníc  v oblasti cestovného ruchu

Akronym: 

HKMHFEST

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/035

Celkový rozpočet projektu:

53 329,46€                                                                                                                         

Rozpočet ERDF:

45 330,04 €                                                                                                                                                      

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021

Link:

publikacia_A5.pdf (fiatalokbodvaert.sk)


Samosprávy obcí Hercegkút a Malý Horeš v rokoch 2011-2013 úspešne implementovali projekt v rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja infraštruktúry a atraktivity vínnej turistiky. Obec Hercegkút vybudovala v rámci projektu chodníky, sociálne zariadenia, odpočívadlá a priestory pre spoločenské stretnutia na pivničných radoch Kőporos a Gomboshegy, ktoré sú na zozname svetového dedičstva.  Obec Malý Horeš postavila Vínny dvor a komunitný dom v blízkosti historických pivníc. V dôsledku týchto aktivít sa v posledných rokoch zvýšil počet gastro-turistických akcií, a aj počet návštevníkov týchto podujatí sa odhadom zdvojnásobil (z 2500 na 5000 ľudí). Vyvstala potreba , aby prírodné a spoločenské priestory v okolí historických pivníc na obidvoch stranách hraníc boli adekvátne udržiavané počas celej sezóny. Okrem toho, za účelom rozšírenia a spestrenia ponuky programov a služieb sa ukazuje ako nevyhnutné upriamiť pozornosť na využívanie prenosných zariadení, ktoré umožnia flexibilne reagovať na požiadavky účinkujúcich, ako aj návštevníkov. Na plánovaných 2-2 významných podujatiach (Hercegkúti Boros Pünkösd, Hercegkúti Keller Fest, Vôňa agátu-Deň otvorených pivníc, Deň obce Malý Horeš), sa predstavia aj kultúrne a gastronomické skupiny obidvoch obcí, aby prezentovali svoje umenie pred širokou verejnosťou. Obidve obce majú v úmysle propagovať a odborne realizovať programy projektu, získať nástroje na skvalitnenie umeleckého a gastroturistického zážitku v súlade s cieľmi a prioritami PT4. Rozvoj sa dotýka 400 majiteľov pivníc a hospodáriacich rodín, dvoch kultúrnych súborov ľudového umenia a tradícií (80 členov) a 5-5 tisíc návštevníkov.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva