Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Partner malého projektu:               Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Názov projektu:

 Život medzi riekami Hornád a Bodrog

Akronym:

 HOBO

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/008

Celkový rozpočet projektu:

 58 800,88 €

Rozpočet ERDF:

  49 980,74 €

Začiatok projektu:

1. jún 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Naše cieľové územie je charakterizované riekou Hornád a hornatým územím Slanských (SK) a Zemplínskych (HU) vrchov, nížinným tokom rieky Bodrog a vinohradníckou oblasťou Tokaj na oboch stranách hranice. Výnimočnosť regiónu Tokaj spočíva vo vhodnosti pre pestovania viniča v súzvuku klímy a pôdy. Po stáročia jednotný región Tokaja je predurčený na jednotný prístup pri prezentácii značky Tokaj a pre dobre fungujúcu spoluprácu obyvateľov z oboch strán hranice. Na území sa nachádza množstvo historických, kultúrnych a prírodných pozoruhodnosti. Hornaté územie medzi dvoma riekami je pozoruhodné spoločnou históriou rozvoja baníctva, spoločného využívania prírodných zdrojov. Súčasnosť potvrdzuje že znovu osídľovanie vidieka má veľký potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu, nielen pre zvýšenie návštevnosti územia.  
Uvedené územie by získalo a zintenzívnilo svoj rozvoj ak by sa cezhraničné územia viac prepojili a zvýšili úroveň spolupráce.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie pripravenosti územia definovanom riekami Bodrog a Hornád na rozvoj v oblasti cezhraničnej spolupráce. Uvedený cieľ chceme dosiahnuť dôkladnou analýzou územia a jeho potenciálu, zosieťovaním miestnych aktérov a tvorbou cezhraničných partnerstiev, čo bude nasledovať zostavenie zásobníka cezhraničných projektov.
Hlavným výstupom projektu po jeho zrealizovaní bude vypracovaný 3-jazyčný (SK/HU/EN) strategický dokument s významným cezhraničným dopadom na cieľové územie.  Uvedený strategický dokument bude slúžiť ako podklad pre cezhraničný rozvoj na najbližšie 7 ročné programové obdobie.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva