Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

Partner malého projektu:               Obec Streda nad Bodrogom

Názov projektu:

Jubilejné festivaly družobných obcí na posilnenie spolupráce prihraničných samospráv a ich obyvateľov

Akronym: 

2020 - FEST

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/041

Celkový rozpočet projektu:

57 833,56 €                                                                                                                                                                                                                      

Rozpočet ERDF:

49 158,53€                                         

Začiatok projektu: 

1.marec 2021

Koniec projektu:

31.august 2021

Link.

2020-FEST (gavavencsello.hu)


V lete 2020 sa uskutočnia dva jubilejné kultúrne a gastronomické festivaly ľudových tradícií a dedičstva pod názvom "2020 - FESTIVAL v obciach Gávavencsellő a Streda nad Bodrogom", ktoré pomôžu prehĺbiť vzťah medzi dvoma družobnými obcami v rámci samosprávy ako aj medzi obyvateľmi. Úlohou týchto udalostí je posilniť identitu miestneho obyvateľstva, zlepšovať kvalitu života a rozvíjať komunitu. Aj keď tieto obce sa nachádzajú v najmenej rozvinutých oblastiach, napriek tomu sa snažia využiť každú možnosť, aby zorganizovali významné medzinárodné festivaly pre cezhraničných návštevníkov ako aj pre návštevníkov okolia. Každý z partnerov organizuje v roku viac festivalov a  podujatí, na ktoré privítajú návštevníkov nielen z kraja, ale aj zo zahraničia ako napr. z Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Tento vzťah  umožňuje partnerom aby spoločne prezentovali svoje obce, okolie, zvyky  a tradície širšej verejnosti. V Strede nad Bodrogom podujatie s názvom "2020 - FESTIVAL v Strede nad Bodrogom" sa uskutoční koncom mesiaca júl, a v obci Gávavencsellő festival s názvom "2020 - FESTIVAL v Gávavencsellő" sa uskutočnia v priebehu mesiaca august. Návštevníkov čaká rodinná atmosféra, pestré kultúrne a hudobné programy a tradičné miestne kulinárske dobroty. Návštevnosť festivalov sa každým rokom zvyšuje. K tomu, aby však obidve obce mohli zorganizovať čím pestrejšie festivaly, pozvať ešte viac umelcov a s tým osloviť viac návštevníkov, k tomu je potrebné zabezpečiť kvalitné technické zázemie, kvalitnú scénickú a zvukovú technológiu. Obaja partneri sa podieľajú na zabezpečení kvalitnej scénickej a zvukovej technológii.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva