ABA

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:  ABA Turisztikai Közhasznú Egyesület

Partner malého projektu:              Košice Región Turizmus

Názov projektu:

Zatraktívnenie prihraničných regiónov vďaka cezhraničnej spolupráci

Akronym:

ABAKE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/084

Celkový rozpočet projektu:

53 348,75 €

Rozpočet ERDF:

45 346,44 €

Začiatok projektu:

1. august 2020

Koniec projektu:

31. júl 2021

Link:

Projekt ABAKE - Košice Región Turizmus (kosiceregion.com)

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na slovensko-maďarskom pohraničí za účelom koncepčného nastavenia marketingu dotknutého územia. Košický kraj a Abovský región patria medzi menej turisticky rozvinuté a exponované destinácie v rámci slovensko-maďarského trhu. Tieto destinácie sa nemôžu v počte návštevníkov rovnať Tatrám, Bratislave či Budapešti. Tento fakt pripisujeme ich lokalizácií pri východných hraniciach a ťažšej prístupnosti, napríklad vzhľadom na chýbajúce diaľničné spojenie. Táto prihraničná destinácia však disponuje veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Nájdeme tu bohaté zdroje kultúrne dedičstvo, liečivých vôd, chránené územia európskeho významu, interesantný kultúrny život. 
Z tohto dôvodu sa plánujeme v projekte venovať vytvoreniu marketingových stratégií pre oba regióny na základe spoločného prístupu k problémom spoločného cezhraničného územia a vytvoreniu spoločnej webovej stránky, ktorá bude slúžiť na spoločnú propagáciu územia ako destinácie. Od projektu očakávame vytvorenie dlhodobého partnerstva, zvýšenie konkurencieschopnosti prihraničných destinácií na trhu cestovného ruchu a zvýšenie návštevnosti prihraničných destinácií.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva