Abaúj Térségi Gazdaság és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

28.02.2020

Vedúci Partner: Abaúj Térségi Gazdaság és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Partner:             Združenie Mladých Maďarských Podnikateľov na Slovensku o.z.

Názov projektu:

Vytvorenie spoločných odborných programov v oblasti podnikateľskej spolupráce a hospodárskeho rozvoja. Podpora spolupráce mladých podnikateľov, organizovanie spoločných odborných programov

Akronym: 

Spolupráca mladých podnikateľov

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/022

Celkový rozpočet projektu:

49 569,00 €

Rozpočet ERDF:

42 133,65 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2020

Koniec projektu:

31. október 2020


Projekt je navrhovaný na základe spolupráce organizácií, ktoré sa zaoberajú s hospodárskym rozvojom a rozvojom podnikania.

Posilňuje sa cezhraničná sociálna kohézia, podporujú sa partnerstvá na miestnej úrovni a vytvoria a rozvíjajú sa dlhodobé partnerstvá účastníkov, ktorí budú schopní výstupy projektu využívať na obidvoch stranách hranice, na Slovensku aj v Maďarsku.

Projekt je zameraný na zlepšovanie spolupráce ľudí z pohraničia, na posilnenie a rozvoj kapacít a efektivity spolupráce podnikateľov (obzvlášť mladých podnikateľov) v pohraničných mikroregiónoch a ich organizácií.

Hlavný prvok projektu: prispievať ku kooperácii, k výmene informácií medzi regionálnymi aktérmi zainteresovanými v rozvoji regionálnej ekonomiky a podnikania prostredníctvom rôznych odborných podujatí v obidvoch cieľových regiónoch (Cezhraničné junior expo, Odborné podujatie na rozvoj podnikania).

Finančný príspevok je v súlade s cieľmi žiadateľských organizácií: združovať pohraničných podnikateľov a vytvoriť ich spoločenstvo, prispievať ku koordinovanému rozvoju regionálnej ekonomiky a podnikania a jeho podporovanie, organizovanie odborných konferencií, podujatí na výmenu skúseností, organizovanie hospodárskej spolupráce na rôznych úrovniach a udržiavanie kontaktu s inými regionálnymi organizáciami zameranými na ekonomický rozvoj.

Partneri projektu spĺňajú podmienky partnerstva: návrh projektu je charakterizovaný spoločnou prípravou, spoločnou implementáciou a spoločným financovaním.

Podujatia zamerané na rozvoj a stimulovanie ekonomiky, ktoré budú realizované v rámci implementácie projektu, budú mať za následok zvýšenie iniciatívnosti cieľovej skupiny, čo je charakterizované kreativitou a tým pádom bude hodnota produktivity a starostlivosti o seba v miestnom spoločenstve zvýšená.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva