Cirkevná škola v prírode Sv.Lukáša

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:    Cirkevná škola v prírode Sv.Lukáša

Partner malého projektu:               Bükkábrányi Község Önkormányzata  

Názov projektu:

Cezhraničné školy v prírody v Strede nad Bodrogom a Bükkábrányi

Akronym:

FOREST

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/039

Celkový rozpočet projektu:

57 382,54 €

Rozpočet ERDF:

48 775,16 €

Začiatok projektu: 

1. október 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link: Hírek (bukkabrany.hu)
Hlavným cieľom projektu je zachovanie a propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti formou spoločných, interaktívnych programov škôl v prírode a tematických podujatí. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú deti a mládež, ktorých chceme oboznámiť s prírodným a kultúrnym bohatstvom régiónu zúčastnených - Bükkalja a Pobodrožie. Za účelom dosiahnutia ciela budeme organizovať spoločné programy v rámci škôl v prírode a tematické dni pre deti zo základných škôl vo veku 6-14 rokov. Programy v rámci podujatí boli zostavené tak, aby deti vo forme hier spoznali  atrakcie, tradície, prírodné bohatstvá jednotlivých régiónov, čo týmto spôsobom doplní aj školské učebné osnovy. Podujatí sa zúčastnia deti zo Slovenska a deti z Maďarska spoločne, čím sa zblížia viac deti žijúce na jednej, aj druhej strane hranice. 
Na dosiahnutie cieľov v rámci projektu je nevyhnutné realizovať rozvoj potrebnej infraštruktúry. V Bükkábrányi sa zhotoví Náučný chodník, ktorý oboznámi s flórou a faunou pohoria Bükk a jeho úpätia a vo Viničkách v tábore, kde sa budú organizovať školy v prírode, dôjde k rekonštrukcii vonkajšieho osvetlenia areálu a elektrickej siete v jednej z drevených chatiek.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva