Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Univezita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Partner malého projektu:               A Nyíregyházi Egyetem

Názov projektu:

Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých

Akronym: 

DENDRO

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/020

Celkový rozpočet projektu:

58 455,95 €

Rozpočet ERDF:

49 687,56 €

Začiatok projektu: 

1. júna 2020

Koniec projektu:

31. mája 2021

Link:  UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH (upjs.sk)


Zbierkový fond drevín v botanických záhradách býva rozsiahly a často chýbajú podporné aktivity na jeho využitie pre vzdelávanie a výchovu detí, ako aj dospelých. Takýmito aktivitami je napríklad podrobnejšie označenie drevín tabuľami s odkazmi na webové stránky pomocou QR kódov, rôzne náučné chodníky s interaktívnymi stanovišťami, podporené relaxačnými aktivitami športového typu (rôzne náradie napríklad na cvičenie a podobne). Tieto môžu v synergii priniesť rozvoj poznania dendroflóry tak strednej Európy ako aj sveta a zároveň podporiť aktívne využívanie voľného času pre rodiny, no aj intenzívnejšie vzdelávacie aktivity pre školy. Projekt predpokladá spoluprácu pri príprave rôznych aktivít smerom k popularizácii poznatkov o drevinách v dvoch spolupracujúcich inštitúciách, v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach na Slovensku a v Botanickej záhrade v Nyiregyhazi. Botanická záhrada v Nyiregyhazi má k dispozícii staršie relaxačné a náučné centrum, ktoré by sa počas projektu revitalizovalo a v Košiciach by sa zrealizovala výstavba nového dendrologického náučného chodníka s relaxačnými aktivitami. Pri pracovných stretnutiach pracovníkov oboch inštitúcií bude dopracovaný a zrealizovaný systém označovania drevín v oboch botanických záhradách v oboch jazykoch a doplnené informácie o význame drevín v čase klimatickej zmeny. Využitie modernizovaných a nových zariadení v oboch botanických záhradách podporí u návštevníkov hľadanie spoločných a rozdielnych prvkov vo flóre Slovenska a Maďarska v porovnaní so svetom a bude podporovať vzájomnú informovanosť o možnostiach v rámci cestovného ruchu v regiónoch realizácie projektu.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva