Magyarnándor Község Önkormányzata

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Magyarnándor Község Önkormányzata

Partner malého projektu:             Obec Vinica

Názov projektu:

Rozvoj cezhraničného prírodného dedičstva

Akronym:

Dedičstvo

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/004

Celkový rozpočet projektu:

 58 500,00 €

Rozpočet ERDF:

 49 725,00 €

Začiatok projektu:

1.  február 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Projekt s názvom Rozvoj cezhraničného prírodného dedičstva vzniká vďaka Obci Magyarnándor (HU) a Obci Ipolynyék (SK), ktorý je pokračovaním už realizovaného projektu, v rámci ktorého bol vytvorený náučný chodník spájajúci dva prírodné regióny, pohorie Cserhát a Krupinskú planinu.

Celkovým cieľom projektu je nielen zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti a zvýšiť jej sociálnu, ekonomickú a územnú súdržnosť, ale aj zlepšiť cezhraničnú spoluprácu medzi verejnými inštitúciami a ľuďmi žijúcimi v pohraničnej oblasti. Spojením obcí by sme chceli v rámci spoločného projektu ďalej rozvíjať prostredie náučných chodníkov a zvyšovať ich atraktivitu pre všetky vekové kategórie vytváraním podujatí a iných rekreačných príležitostí.

Jedným z dlhodobých cieľov je projekt na posilnenie ekonomického, ale najmä turistického významu oblasti v tejto oblasti. Rozvoj atrakcií zvýši atraktivitu oblasti, čo prinúti turistov navštíviť túto oblasť. Environmentálne povedomie je dôležitým aspektom vývoja, pretože rastúci podiel turistov očakáva udržateľnosť a zachovanie environmentálnych hodnôt. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva