Szihalom Község Önkormányzata

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:    Szihalom Községi Önkormányzat

Partner malého projektu:                Obec Silica    

Názov projektu:

Historické príbehy a prírodné krásy - Staň sa ich súčasťou!

Akronym: 

NATURACAMP

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/038

Celkový rozpočet projektu:

58 687,72 €

Rozpočet ERDF:

49 884,56 €

Začiatok projektu: 

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu prihraničnej oblasti, lepšie využiť jej prírodné a kultúrne danosti, zvýšiť jej popularitu v kruhu mladých ľudí a návštevnosť regiónu. Ďalším cieľom je, aby deti a mládež mohli bližšie spoznať región Hevešskej a Košickej župy, ich kultúrne a prírodné danosti, ľudové zvyky, pretože obce participujúce na tomto projekte, a ich okolie sa vyznačujú mnohými zaujímavosťami a kultúrnymi tradíciami. Obec Szihalom sa rozprestiera na výnimočne peknom, geograficky vyhovujúcom a architektonicky a historicky zaujímavom území Hevešskej župy.  
Obec Silica leží v srdci Národného parku Slovenský kras, uprostred Silickej planiny, v nadmorskej výške 530 metrov nad morom.
Partnerské obce, v záujme hlbšieho spoznania prírodných a kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti a cieľového územia, organizujú tematické destké tábory v Szihalome a v Silici. S oragnizovaním týchto destských táborov úzko súvisi aj rozvoj potrebnej infarštrukturálnej vybavenosti.
V rámci projektu každá z partnerských obcí bude počas 5 dní hostiť skupinu 20-ich detí od druhého partnera. Tieto tematické destké tábory sa zorganizujú tak, aby sa ho mohli zúčastniť deti zo Szihalomu, ktoré bude hostiť Silica a tiež deti zo Silice, ktoré tento tábor absolvujú v Szihalome. Vďaka týmto výmenným táborom sa dosiahne priame spoznávanie kultúrnych hodnôt, prírodných daností, histórie a tradicíí každej partnerskej obce, a taktiež sa podporuje prehĺbenie medziľudských vzťahov a nadviazanie nových priateľstiev.
V rámci projektu sa v Maďarskej obci Szihalom vybuduje kemping z drevených domčekov, ktorý bude doplnený o sociálne zariadenie a v obci Silica bude vybudovaný kepmping pre 20 osôb, ktorý bude poskytovať aj možnosť stanovania. Súčasťou tohto kempingu bude taktiež sociálne zariadenie. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva