Partnerstvo Gemera - Malohont

11.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Partnerstvo Gemera - Malohont

Partner malého projektu:               Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete

Názov projektu:

Spolupráca Eurokľúč

Akronym:

Eurokľúč

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/001

Celkový rozpočet projektu:

 49 831,25 €

Rozpočet ERDF:

 42 356,56 €

Začiatok projektu:

1. apríl 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Cieľom projektu je spoločne s maďarským partnerom napomôcť rozvíjaniu cezhraničnej spolupráce subjektov a osôb žijúcich v prihraničnej oblasti prostredníctvom šírenia systému Eurokľúč v regióne Gemer a župe Nógrád vzdelávaním, workshopmi, výmenou skúseností, spoluprácou a disemináciou príkladov dobrej praxe. 

Eurokľúč je špeciálny kľúč zavedený v roku 1986 v Nemecku Klubom pre postihnutých. Je to celoeurópsky jednotný kľúčový systém, ktorý umožňuje telesne a chronicky postihnutým osobám samostatný a bezplatný prístup k hygienickým zariadeniam, zdvíhacím plošinám, výťahom a podobným zariadeniam. Kľúč sa dá použiť v desiatkach tisíc prístupových miest po celej Európe. Projekt svojim zameraním nadväzuje na v apríly 2019 dokončený cezhraničný projekt Interreg HU-Sk s názvom „Bez hraníc a bariér“ realizovaného žiadateľom. 
Priamymi cieľmi projektu sú:
1)Vzdelávanie subjektov – tréningy, 
Tréningy plánujeme na systém Eurokľúč a na mobilnú aplikáciu Eurokľúč.   
2)Realizovanie workshopov
Na témy spojené s implementáciou systému Eurokľúč pre občanov s postihnutím a ich organizácie.
3)Výmena skúseností
Na aplikáciu systému v cieľovom regióne medzi zástupcami MVO, samosprávami, podnikateľmi z HU a SK.
4)Činnosť laboratória cezhraničnej spolupráce
Vytvorenie väzieb a podmienok spolupráce medzi subjektmi zo Slovenska a Maďarska na dlhodobú cezhraničnú spoluprácu a partnerstvá.  
5)Diseminácia dobrej praxe - RoadShow 
RoadShow pre laickú a odbornú verejnosť z HU a SK na disemináciu príkladov dobrej praxe s umeleckými prvkami (hudba, vystúpenia umeleckých telies).   

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva