Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete

25.01.2024

Vedúci partner malého projektu:   Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete

Partner malého projektu:                   Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec

Názov projektu:

Reforma práce – Cezhraničná spolupráca na zlepšenie príležitostí na trhu práce pre ľudí so zdravotným postihnutím

Akronym:

ReMeló

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4. 1/017

Celkový rozpočet projektu:

 57 226,21 €

Rozpočet ERDF:

 48 642,28 €

Začiatok projektu:

 1.august. 2022

Koniec projektu:

 30.september. 2022

Projekt Reforma - Cezhraničná spolupráca na zlepšenie príležitostí ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce (ReMeló), má za cieľ vytvoriť efektívny rámec spolupráce medzi partnerskými organizáciami a spoločný postup na podporu integrácie ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce.

Dvoma hlavnými cieľovými skupinami projektu sú teda lídri, zamestnanci a iní profesionáli, ako aj ľudia aktívni na trhu práce s nejakou formou telesného alebo mentálneho postihnutia v danej oblasti.

Hlavné oblasti intervencie pozostávajú z rozpracovania inštitucionálneho rámca cezhraničnej spolupráce a programových prvkov zameraných na jeho udržanie (odborné workshopy, konferencie, štúdie), zároveň aj zabezpečenie programov na podporu zlepšenia zamestnanosti (Veľtrh práce, Remeselný jarmok, štúdium).

V záujme zabezpečenia cezhraničného charakteru, programom sa budú realizovať v spoločnej implementácii so spoločnou účasťou, aby podujatia priblížili ľudí na oboch stranách hranice.

Projekt prispieva k prehĺbeniu spolupráce medzi zúčastnenými partnerskými organizáciami a k ​​cezhraničnej výmene skúseností.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva