Rejtett kincsek Down Egyesület

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Rejtett Kincsek Down Egyesület

Partner malého projektu:               Liberta, n.o.

Názov projektu:

Včasná intervencia na oboch stranách hranice - 2.

Akronym:

VI 2.

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/109

Celkový rozpočet projektu:

58 784,46 €

Rozpočet ERDF:

49 966,79 €

Začiatok projektu:

1. januára 2021

Koniec projektu:

31. august 2021

Link: 

http://www.centrumliberta.sk/interreg-slovakia---hungary--a13-716

Združenie Down Skryté Poklady z Maďarska a Liberta, n.o. zo Slovenska sú dlhoročnými partnermi. Naším cieľom je realizácia takých odborných programov na obboch stranách hranice, pomocou ktorých zlepšíme skríning, kvalitu života a spoločenskú akceptáciu a integráciu takých detí, ktoré žijú na okraji spoločnosti a potrebujú včasnú intervenciu. V Maďarsku aj na Slovensku neustále narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, táto však nie je dostupná pre každého. Naším projektom by sme chceli, prostredníctvom zvýšenej kapacity, vzdelávaním odborníkov, novými tréningmi a rozvojom arzenálu pomôcok ešte viac priblížiť komunity odsunuté na perifériu spoločnosti k jej majorite, respektíve upriamiť pozornosť rodičov na dôležitosť včasnej odbornej starostlivosti pre ich deti a aby odhalili ak je ich dieťa odkázané na včasnú intervenciu.
V súlade s cieľom nášho programu, počas jedného roka jeho trvania organizujeme spoločné vzdelávanie a následné spoločné hosťovanie, kde sa odborníci oboznámia s novými pomôckami a technológiami a tieto neskôr začlenia do intervenčnej praxe vo svojich zariadeniach. V Maďarsku plánujeme 10 poradenských bodov na periférii župnej oblasti Szabolcs-Szatmár-Bereg, kde liečební pedagógovia vykonajú skríning a poradenstvo pre vekovú kategóriu detí medzi 0-6 rokov.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva