Košice IT Valley z.p.o.

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Košice IT Valley z.p.o

Partner malého projektu:               Draken Technológia Transzfer Egyesület

Názov projektu:

Zlepšiť vzdelanostnú úroveň študentov stredných škôl v      oblasti IT            

Akronym: 

SKHU LEGO EDUCATION

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

SKHU/1801/4.1/005

Celkový rozpočet projektu:

43 658,85 €

Rozpočet ERDF:

37 110,02 €

Začiatok projektu: 

1. marca 2019

Koniec projektu:

31. augusta 2019

Odkaz: https://www.srobarka.sk/projekt-it-valley/?fbclid=IwAR3el5lSwXiUImrlidk9PIegQJSNfvXHNjKdhnroxPIzj1yVvYUvgrDw3v4      


    
Hlavným problémom, ktorý trápi zamestnávateľov v oblasti IT v rámci KSK a SSB župy, je výrazný odliv pracovnej sily, slabé prepojenie študentov a zamestnávateľov z regiónov, zastaraný spôsob výučby, nedostatočné technické vybavenie škôl ale aj nezáujem študentov o vzdelávanie. 
Reakciou a vyššie uvedené je iniciatíva Klastra Košice IT Valley a  Draken Technology Transfer združujúca zamestnávateľov, akademickú obec a stredné školy, ktorých poslaním je rozvíjať región v oblasti IT. 
Cieľom projektu je zvýšiť kompetencie a vzdelanostnú úroveň žiakov maďarských a slovenských stredných škôl v oblasti IT, prostredníctvom aplikácie nových inovatívnych prístupov k vzdelávaniu a nastaviť dlhodobú a udržateľnú spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi v regiónoch.
Cieľ projektu plánujeme naplniť prostredníctvom: 
1. Nákupu LEGO MINDSTORMS Education EV3 pre stredné školy z Maďarska a zo Slovenska, ako inovatívnej formy vzdelávania v oblasti IT
2. Zaškolením učiteľov prostredníctvom organizácie workshopov za účelom aktívneho používania LEGA vo vyučovacom  procese
3. Prepojením stredných škôl, klastra a zamestnávateľov z regiónov
4. Zavedením aplikovanej výučby na školách a prepojením vzdelávania študentov pre potreby praxe
Účelom projektu je nastaviť efektívny a inovatívny model vzdelávania prostredníctvom zabezpečenia materiálneho vybavenia a zaškolenia učiteľov stredných škôl, ktorý bude predstavovať dlhodobý prínos pre región. Know how odovzdané učiteľom bude trvalé a nakúpené LEGO sady budú určené aj pre ďalšie generácie. Prepojením zamestnávateľov a stredných škôl projekt plánuje zabezpečiť aplikované vzdelávanie študentov pre potreby trhu práce. Prepojením stredných škôl z Maďarska a Slovenska sa projekt snaží o vytvorenie dlhodobej a udržateľnej cezhraničnej spolupráce. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva