Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

28.10.2021

Vedúci partner malého projektu:  Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Partner malého projektu:              Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesület

Názov projektu:

Aid emergency data

Akronym:

AED

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/030

Celkový rozpočet projektu:

 39 865,00 €

Rozpočet ERDF:

 33 885,25 €

Začiatok projektu:

1. február 2021

Koniec projektu:

30. september 2021

Link: Defibrilátory v našom kraji (dckk.sk)

Cieľom je zistiť súčasný stav využívania laických defibrilátorov na maďarskej strane a aj v Košickom kraji, porovnať to s európskym priemerom, zrealizovať workshopy na viaceré témy, ako: doprava, kultúra, vzdelávanie žiakov a vzájomná výmena skúseností. Inšpirovať sa výsledkami v druhej krajine a snažiť sa aj na svoju stranu priniesť to, čo v rámci laických defibrilátorov funguje v druhej krajine lepšie, pretože niektorá krajina môže mať viac a lepšie umiestnené defibrilátory, druhá krajina môže mať lepšie podchytený cestovný ruch a podujatia, ktoré sa realizujú a aby boli zabezpečené defibrilátormi. Po sérii 5 workshopov na témy: vstupné dáta, vzájomná výmena skúseností, doprava, cestovný ruch a kultúra, vzdelávanie deti, vytvoríme pre naše oblasti stratégie nákupu, distribúcie a udržovania defibrilátorov, ako aj vzdelávania žiakov a systému prenosných defibrilátorov na kultúrnych podujatiach na najbližších 5 rokov. Počas projektu, okrem dôležitých dát a vzájomných vzdelávačiek a veľmi potrebnej stratégie, bude každý z partnerov disponovať čiastkou na nákup 10 defibrilátorov, kedykoľvek v rozmedzí realizácie projektu. To z toho dôvodu, aby sme neostali len pri teoretických východiskách, ale aby sme praktickú výmenu skúseností vedeli realizovať v teréne. Pôjde o precízne, kvalitne a efektívne vytvorený projekt, a teda aj stratégiu, ktorá bude mať plnú váhu pri predkladaní do samosprávneho kraja, pretože na jej realizácii budú participovať samotní záchranári z integrovaného záchranného systému, ako aj niektoré územné celky Červeného kríža.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva