Zoologická záhrada Košice

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Zoologická záhrada Košice

Partner malého projektu:               Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Názov projektu:

Zoologické záhrady bez hraníc /Álletkertek-határok nélkül

Akronym: 

ZOO NATURE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/037

Celkový rozpočet projektu:

58 439,66 €

Rozpočet ERDF:

49 673,71 €

Začiatok projektu: 

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

Interreg V-A SK-HU (zookosice.sk)

Poslanie  zoologických záhrad na celom svete sa postupom času menilo, od jednoduchého predvádzania exotických zvierat, cez vedecké štúdie až po chov a záchrany zvierat. Zoologické záhrady sa snažia držať zvieratá v prostredí čo najpodobnejšom prostrediu, v akom žijú vo voľnej prírode, a tak poskytnúť návštevníkom jedinečný zážitok a prispievať k biologickej rozmanitosti. Obaja partneri sa snažíme byť dynamickými ZOO, realizovať aktivity a činnosti smerujúce k  podpore ochrany prírody a zároveň poskytnúť návštevníkovi nevšedné zážitky, nakoľko sa stávame čoraz viac preferovanými „turistickými destináciami“. Našim hlavný cieľom je podporiť rozvoj turistického ruchu formou zvýšenia povedomia 
verejnosti o ochrane prírodných hodnôt s dôrazom na chránené druhy živočíchov žijúcich v regiónoch spoločných pohraničných oblastí a zveľaďovanie európskeho prírodného dedičstva. K tomu neodmysliteľne patria aj doplnkové činnosti a aktivity, ako je kvalitný informačný systém aj s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie  a hlavne orientáciu návštevníka v ZOO. Spoločne pripraveným projektom plánujeme zrealizovať aktivity, a to: Moderný Informačný systém v ZOO Košice a Rozšírenie  mobilnej mapovej aplikácie vyvinutej v roku 2019 v ZOO Nyíregyházi Állatpark aj pre slovensky hovoriacich návštevníkov. Bezplatná aplikácia s názvom  ’SÓSTÓ ZOO’ bude k dispozícii pre mobilné telefóny a po stiahnutí nevyžaduje internet, nakoľko v ZOO nie je stále dostupný. Informačné systémy umožnia naplánovanie cesty návštevníkov v ZOO. 
Zámerom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb v ZOO, ako produktov cestovného ruchu v záujme zvýšenia regionálneho a hospodárskeho rozvoja, zachovania kultúrnych a prírodných hodnôt a zvýšenie návštevnosti v programovej oblasti.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva