Technická univerzita v Košiciach

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:  Technická univerzita v Košiciach

Partner malého projektu:               BORA 94

Názov projektu:

Potenciál možnosti využitia priemyselného dedičstva miest Košice a Miskolc

Akronym:

INHERIT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/071

Celkový rozpočet projektu:

44 719,15 €

Rozpočet ERDF:

38 011,28 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

INHERIT projekt – BORA 94

Prvoradým cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi organizáciami v regióne hraníc, vytvorenie dlhodobého, inštitucionalizovaného partnerstva a organizovanie spoločných programov pre odbornú konzultáciu a výmenu skúseností v otázkach využitia industriálneho dedičstva.
Košice a Miskolc sú sesterské mestá, ktoré v minulosti medzi sebou súperili na poli továrenskej výroby a neskôr, ako druhé najvýznamnejšie mestá vo svojej krajine a centrá oceliarskej a strojárenskej výroby v nich zastávali podobnú úlohu. Preto je prirodzené, že pamiatky spoločnej alebo paralenej industriálnej minulosti skúmajú a chránia  spoločným úsilím. V rámci projektu po vykonaní analýzy sa sformulujú návrhy na revitalizáciu lokalít industriálneho dedičstva na danom území tak, aby ich využitie zodpovedalo požiadavkám dnešnej doby.
Plánované výsledky vo veci uchovania a zveľadenia industriálneho dedičstva oboch miest chceme dosiahnuť zapojením zainteresovaných organizácií a odborníkov. Dokopy usporiadame 6 workshopov, resp. Jeden cezhraničný workshop, ktoré poskytnú príležitosti na výmenu skúseností a vytvorenie odbornej spolupráce, ďalej jednu odbornú exkurziu do mesta Lodz. Po identifikácií úspešných príkladov z praxe sa zhotoví hlavný výstup projektu: rozvojová koncepcia nehnuteľností, pre majiteľov a používateľov duševných produktov a predmetov a pre rozhodovacie orgány, ktorá popri prezentácii jednotlivých lokalít sformuluje námety na ich využitie, resp. bude obsahovať praktický návod na realizáciu týchto zámerov a ich financovanie (z únijných, národných a iných zdrojov).       
        


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva