Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

Partner malého projektu:               Mládež za Údolie Bodvy "Fiatalok a Bódva - völgyeért"

Názov projektu:

Chute, tradície, kultúry - cez regióny, všetko, čo spája

Akronym:

Viazania

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/105

Celkový rozpočet projektu:

52 469,38 €

Rozpočet ERDF:

44 598,97 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Strany, ktoré sa podieľajú na realizácii projektu, sú Združenie regionálneho rozvoja Abaúj a občianske združenie Mládež pre údolie Bódva. Vďaka projektu môže byť atraktivita slovenských a maďarských programových oblastí prezentovaná prostredníctvom propagácie turistických atrakcií, pamiatok a kultúrnych hodnôt.
Dosiahli by sme to realizáciou dvoch hlavných aktivít v regiónoch údolia Abaúj a Bódva. Organizovaním festivalov, na ktorých sa prezentujú regióny z viacerých hľadísk, ako aj organizovaním workshopov, počas ktorých sa školia členovia, vedúci a miestni starostovia aktívnych mimovládnych organizácií pôsobiacich v regiónoch. Výsledkom bude vysoký počet trvalo udržateľných podujatí na celom programovom území.
Chceli by sme dosiahnuť náš ďalší cieľ realizáciou nasledovných aktivít, čo znamená plánovanie, zostavovanie a publikovanie propagačných materiálov o týchto regiónoch. Výroba dvojjazyčných mediálnych materiálov nám dnes umožňuje prezentovať tieto dva regióny obľúbenými nástrojmi, modernými a zaujímavými materiálmi, ktoré môžu byť atraktívne nielen pre tých, ktorí žijú v pohraničnej oblasti, ale aj pre návštevníkov z iných regiónov. Táto činnosť zlepší cezhraničnú spoluprácu medzi ľuďmi žijúcimi v pohraničnej oblasti, ako aj cezhraničnú spoluprácu medzi obyvateľmi a cezhraničnú výmenu skúseností.
Vďaka projektu sa zvyšuje počet trvalých, inštitucionalizovaných partnerstiev. Nadviaže sa nové partnerstvo medzi oboma organizáciami, Mládežou pre údolie Bódva (SK) a Abaújským združením obcí regionálneho rozvoja (HU).


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva