Štátna vedecká knižnica

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Štátna vedecká knižnica

Partner malého projektu:                Vizsoly Reformátud Egyházközség

Názov projektu:

Unikát maďarskej literatúry – vizsolyská biblia aj v Košiciach

Akronym:

Biblia

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/057

Celkový rozpočet projektu:

58 696,52 €

Rozpočet ERDF:

49 892,04 €

Začiatok projektu:

1. október 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

Projekt Vizsolyská Biblia (svkk.sk)

Obe partnerské inštitúcie-Štátna vedecká knižnica v Košiciach i Reformovaný zbor vo Vizsoly pôsobia v oblasti ochrany, uchovávania a šírenia povedomia o písomnom kultúrnom dedičstve našich národov. Projektom "Biblia", ktorý predstavuje začiatok ich spoločnej spolupráce, chcú podporiť cezhraničnú výmenu skúseností týkajúcich sa zachovania a propagácie unikátneho kultúrneho dedičstva zo 16. storočia -vizsolyskej, inak Károlyiho biblie ( ďalej len "Biblia"). Biblia bola Komisiou Hungarikum (Hungarikum Bizottság) Maďarskej republiky zaradená do najvyššej kategórie kultúrnych pamiatok Maďarska. Reformovaný zbor vo Vizsoly vlastní jeden exemplár výtlačku tohto dokumentu. Štátna vedecká knižnica má v svojom zbierkovom fonde dve originálne verzie tejto vzácnej knihy, ktoré doposiaľ neboli verejne prezentované. Cieľom projektu je predstavenie  tejto unikátnej biblie v rôznych formách. Biblia už má svoju digitálnu podobu. Partneri projektu  chcú prostredníctvom projektu zabezpečiť jej adekvátnu ochranu na Slovensku i v Maďarsku a prezentovať ju verejnosti prostredníctvom  moderných technologických nástrojov. Výstupom projektu bude zvýšenie povedomia, získanie nových vedomostí a poznatkov o histórií vzniku kníhtlače a prvých tlačených dokumentov  vrátane biblie na území historicky spoločného regiónu v 16. storočí, a to prostredníctvom výstav o konkrétnych verziách biblie, spoločnej webovej stránky a moderných prezentačných nástrojov. Projekt rozšíri možnosti voľnočasových aktivít pre obyvateľov a návštevníkov Košíc, košického regiónu, obce Vizsoly a župy Borsod-Abaúj-Zemplén. Projekt je príkladom predávania si skúseností o ochrane kultúrneho dedičstva.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva