Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok

Partner malého projektu:               Esély és Részvétel Küzhasnú Egyesület

Názov projektu:

Inteligentný priestor bez hraníc

Akronym: 

HIT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/021

Celkový rozpočet projektu:

49 220,67 €                            

Rozpočet ERDF:

41 837,57 €                            

Začiatok projektu: 

1. november 2019

Koniec projektu:

30. september 2020

Link: 

Projekt HIT (google.com)


Cieľom projektu je zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti podporou spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt, prostredníctvom  revitalizácie zelene, realizovania doplnkovej infraštruktúry a realizovaním spoločných aktivít s maďarským partnerom v priestore Košickej Mlynskej Bašty a Neziskového domu v Miškovci.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva