Združenie Veľké Kapušany a okolie

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Združenie Veľké Kapušany a okolie

Partner malého projektu:               Kult-túra Közművelődési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány

Názov projektu:                                                                               

3 RIEKY, 2 KRAJINY, 1 REGIÓN - CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SIETE KULTURNÝCH ORGANIZÁCIÍ     

Akronym: 

CULTNET

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

SKHU/1801/4.1/001

Celkový rozpočet projektu:

45 682,20 €

Rozpočet ERDF:

38 829,87 €

Začiatok projektu: 

1. apríla 2019

Koniec projektu:

31. marca 2020

Odkaz:

http://www.nvt-magyarhaz.eu/

     

Vlny dejín spred vyše sto rokov oddialili od seba regióny v súčasnosti ležiace v Slovensko-Maďarskej prihraničnej oblasti v „trojuholníku“ miest Sárospatak, Veľké Kapušany a Cigánd, ktoré kedysi tvorili jeden hospodársky a kultúrny celok.
Projekt prispeje k podpore sociálneho a hospodárskeho rozvoja kultúry, ku konkurencieschopnosti a vytváraniu pracovných miest pohraničných regiónov, a ku kultúrnej rozmanitosti smerujúcej k obyčajným ľuďom. Ako výsledok vznikne sieť poskytovateľov kultúrnych služieb, ktorá posilní vzájomné rešpektovanie kultúrnych aktivít a medzikultúrny dialóg v pohraničných regiónoch.
Priama cieľová skupina sú reprezentanti, zamestnanci, dobrovoľníci fungujúcich a v budúcnosti vzniknutých kultúrnych organizácií, ktorí v rámci siete vzájomne skoordinujú svoje aktivity a tak maximálne vyhovejú svojim cieľovým skupinám. Sieť zmobilizuje väčší počet verejnosti, čo prispeje k rastu zúčastnených obyvateľov na podujatiach v cieľovej oblasti. 
Rastúci počet kultúrnych organizácií a nimi ponúkaných aktivít ako výsledok projektu poskytne potencionálne  východisko pre sociálne zaostalých a pre ženy vracajúce sa na trh práce. Okrem toho projekt prispeje ku konkurencieschopnosti, príťažlivosti a k sociálnej súdržnosti regiónov, ktoré sú hnacím motorom regionálneho rastu a miestnej tvorby pracovných miest.
Sieť a spoločne vytvorené prevádzkové podmienky sú základom dlhodobej cezhraničnej spolupráce. Skúsenosti nahromadené v sieti zabezpečia pre ich členov prednosti cezhraničnej spolupráce a to: vzájomnosť, učenie sa od seba navzájom a spolutvorenie.

http://www.nvt-magyarhaz.eu/


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva