Dom sv. Gerharda - Pastoračné centrum

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:  Dom sv. Gerharda - Pastoračné centrum

Partner malého projektu:              Tiszaujvárosi plébania

Názov projektu:

Budovanie lokálnych partnerstiev prostredníctvom spoznávania spoločného kultúrneho dedičstva

Akronym:

SANCTA

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/070

Celkový rozpočet projektu:

45 371,06 €

Rozpočet ERDF:

38 565,40 €

Začiatok projektu:

1. júl 2020

Koniec projektu:

30. jún 2021

Link:

Sancta projekt Domu sv. Gerharda | Facebook

Strategickým cieľom projektu je budovanie lokálnych partnerstiev na báze spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt. Projekt uplatňuje nové inovatívne metódy a formy komunikácie a spolupráce pre vytváranie udržateľného partnerstva.  Dom sv. Gerharda - Pastoračné centrum vykonáva vzdelávaciu činnosť od roku 2007, pričom jeho dve skupiny (spolok kresťanskej inteligencie a spoločenstvo rodín) začali svoju činnosť už v roku 1992. Za tie roky sme usporiadali množstvo hodnotných podujatí (pútnické cesty doma a v zahraničí, pravidelné prednášky v rámci projektu Silové čiary (Erőtér). Každý rok usporiadame Akadémiu Svätej Alžbety, na ktorej pravidelne prednášajú špičkoví odborníci z oblasti teológie, histórie, etiky od nás a zo zahraničia. Predkladaný projekt rozširuje tieto aktivity smerom k podobnému spoločnosti v Tiszaújváros. Naše aktivity a podujatia sa neobmedzujú na členov našej spoločnosti (a na členov spolku v Tiszaújváros), ale sú otvorené pre každého, bez ohľadu na jeho náboženstvo a národnosť. V rámci projektu žiadame finančné zdroje pre aktivity podobného typu, aké sme robili doteraz, ale tentokrát v rámci cezhraničnej spolupráce medzi  partnermi. Projekt je realizovaný vo forme 6-tich nadväzujúcich aktivít. Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva