Občianske združenie - Priatelia dobrej hudby

26.02.2020

Vedúci Partner: Občianske združenie - Priatelia dobrej hudby

Partner:              Egri Zenészek Egyesülete

Názov projektu:

HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce

Akronym: 

HUSK FEST

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/001

Celkový rozpočet projektu:

57 270,76 €

Rozpočet ERDF:

48 680,15 €

Začiatok projektu: 

15. jún 2019

Koniec projektu:

15. december 2019

Link:  http://ijf.sk/jazzyday/

   

Predmetom predkladanej projektovej žiadosti je podpora dlhodobo realizovaných hudobných festivalov partnerov projektu na oboch stranách hranice, ktorí by pomocou implementácie projektu prispeli k etablovaniu hudobných zoskupení zo svojho prihraničného regiónu na festivale partnera. To predstavuje vystúpenie troch slovenských hudobných zoskupení, ktoré technicky zabezpečí hlavný partner projektu zo Slovenska, na festivale „Szepesi György országos Bárzenész Fesztivál “ v maďarskom Egri, a partner z maďarskej strany hranice zabezpečí vystúpenie troch hudobných zoskupení na festivalovom dni „JAZZYday HU-SK“, ako otváracieho dňa „Medzinárodného jazzového festivalu“ v Košiciach, ktorý má viac, ako 25 ročnú históriu.

Projektom sa sledujú špecifické ciele, ktorými sa položí stabilný pilier pre dlhodobé posilnenie cezhraničnej spolupráce a súdržnosti medzi občanmi, tiež sa posilní podpora lokálnej spolupráce v hudobno-kultúrnej oblasti, zameraná na výmenu skúseností, vedúcich k zlepšeniu inklúzie, posilneniu záujmu o cezhraničné aktivity a budovania vzťahov medzi jednotlivými skupinami.

Na základe podpory predkladaného projektu „HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce“ dôjde k zlepšeniu vzájomného porozumenia, k zblíženiu medzi skupinami žijúcimi v regióne na obidvoch strán hranice. Partneri majú pre budúce obdobia, v rámci udržateľnosti prezentovaných aktivít,  pripravené ďalšie myšlienky rozvoja spolupráce a budovania silného dlhodobého partnerstva pri realizácii podporných udržateľných akcií zahŕňajúcich celý programový región, ako programov vedúcich k vytváraniu spoločných hudobno-kultúrnych tradícií s možnosťou zlepšenia úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva