Gemerské osvetové stredisko

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Gemerské osvetové stredisko

Partner malého projektu:                Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete

Názov projektu:

Inšpirujúce kultúrne dedičstvo

Akronym: 

IKD

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/030

Celkový rozpočet projektu:

41 541,68 €                                                                                        

Rozpočet ERDF:

35 310,42 €                                                                                                                                                                                                                                  

Začiatok projektu: 

1.august 2020

Koniec projektu:

31.júl 2021

Link:

INŠPIRUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO | Gemerské osvetové stredisko (gos.sk)


Účelom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry s cieľom skvalitniť služby poskytované v tejto oblasti.  

Spolupracujúce organizácie majú za cieľ:

- zvýšiť odborné kapacity odborníkov o tradičné remeselné techniky, ktoré už nie sú všeobecne známe, aby sa uchovali prejavy a prvky tradičnej kultúry pre budúce generácie prostredníctvom konferencie v Maďarsku a festivalu na Slovensku,

- zorganizovať Akadémiu ľudového remesla v Rožňave s etnografickými prednáškami a tvorivými dielňami pre odbornú SK verejnosť zamerané na techniky tradičných remeselných výrobkov,

- zorganizovať Letnú akadémiu paličkovania gemerskej čipky v Maďarsku,

- vydať slovník Remeselné techniky v slovensko-maďarskom a maďarsko-slovenskom jazyku.

Aktivity budú realizované v úzkej spolupráci oboch partnerov, s cieľom poskytovať vo svojich vzdelávacích službách najnovšie informácie z remeselnej výroby niektorých výrobkov.

Počas obdobia socializmu došlo k „odcudzeniu“ a „dehonestácii“ tradičných hodnôt a v súčasnom globalizovanom svete sa ľudia začínajú viac zaujímať o tradičnú kultúru a remeslá a pociťujú hrdosť na tradície a folklór, ktoré sú pre nás jedinečné.

Obaja partneri sa na svojom území venujú tradičnej kultúre, vzdelávaniu a osvete v tejto oblasti, a preto odovzdávaním skúseností medzi odborníkmi na oboch stranách hraníc, budú poskytovať lepšie poradenstvo v oblasti remeselnej výroby miestnym remeselníkom ako aj širokej verejnosti, čo prispeje aj k lepšiemu vzájomnému porozumeniu medzi oboma národmi. Vydaním malého slovníka najčastejšie používaných pojmov a fráz v slovensko-maďarskom a maďarsko-slovenskom jazyku sa zlepší vzájomné porozumenie v odbornej terminológii v cezhraničnej oblasti.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva