Obec Olováry

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Obec Olováry

Partner malého projektu:                Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Názov projektu:

Zachovanie dedičstva v srdci

Akronym: 

SrdceNovo

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/049

Celkový rozpočet projektu:

51 059,56 €

Rozpočet ERDF:

43 400,63 €

Začiatok projektu: 

1. november 2020

Koniec projektu:

31. máj 2021

Link:

Interreg FMP-E/1901/4.1/049 – Hagyományőrzés Nógrád szívében – Ludanyhalaszi.hu


Projekt v značnej miere posilní hospodársku a sociálnu integráciu prihraničných regiónov oboch republík pomocou rozvoja vzájomnej komunikácie, posilnenia partnerskej spolupráce a zvýšenia konkurencieschopnosti regiónov.

Ďalšie ciele cezhraničnej spolupráce sú zintenzívnenie rozvoja regiónov, vytvorenie nových modelov hospodárskej, turistickej a kultúrnej spolupráce medzi partnermi. Pozastavenie  vyľudnenia prihraničných obcí. Pozdvihnutie sociálne znevýhodnených regiónov, zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva jednotlivých obcí, eliminovanie hospodárskych  a spoločenských nevýhod. Zachovanie tzv. palóckeho etnika. Posilnenie palóckej identity. Umožnenie zlepšenia vzťahov medzi ľuďmi.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva