Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku

27.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku

Partner malého projektu:                Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület

Názov projektu:

CESTOVATELIA ČASOM - naše spoločné dedičstvo - Gomasek & Miskolc

Akronym:

TIMETRAVEL

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/019

Celkový rozpočet projektu:

 58 656,33 €

Rozpočet ERDF:

 49 857,88 €

Začiatok projektu:

1. jún 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Prvoradým cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi organizáciami v pohraničí s podobnými zámermi, prehlbovanie odborných vzťahov, vytvorenie dlhodobého, inštitucionalizovaného cezhraničného partnerstva, vypracovanie spoločných odborných programov, odovzdávanie existujúceho know-how a vedomostí v súvislosti s historickým a miestnym kultúrnym dedičstvom a hodnotami. 
Vytýčené špecifické ciele projektu v záujme dosiahnutia dlhodobého cieľa:
• Vytvorenie inovatívnej, interaktívnej a na zážitkoch založenej série komunitných programov na oboch stranách hranice (tematické tábory a rôzne tematické túry), ďalej aktivity súvisiace s prezentáciou historického dedičstva a miestnych hodnôt: tvorba virtuálnych 3D modelov, publikácií, vývoj webovej stránky.
• Nadviazanie odbornej spolupráce, v rámci ktorej odborníci zo susedných krajín, ktorí pracujú v podobných oblastiach a majú podobné ciele, spoločne propagujú historické a kultúrne dedičstvo v regiónoch.
• Interaktívne zapojenie detí a mládeže a zvýšenie ich záujmu o históriu a miestnu kultúru.
• Užšie väzby medzi obyvateľmi dvoch regiónov, najmä medzi mladými ľuďmi, prostredníctvom spoločných programov.
Cieľom projektu je v súlade s prioritnou osou 4 Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti), pretože rozvíja spoluprácu na oboch stranách hranice medzi zúčastnenými organizáciami a cieľovými skupinami, zabezpečuje zdieľanie vedomostí a skúseností a spoločné programy zbližujú obyvateľov žijúcich na oboch stranách hranice.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva