Čerešenka

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Čerešenka

Partner malého projektu:                Abaúj-Zemplén Értékeinek Megőrzéséért Egyesület              

Názov projektu:

Spoznajme spoločnú históriu a zachovajme spoločnú budúcnosť

Akronym:

-

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/062

Celkový rozpočet projektu:

50 481,85 €

Rozpočet ERDF:

42 909,57 €

Začiatok projektu:

15. júl 2020

Koniec projektu:

14. jún 2021

Link:

Čerešenka oz (ceresenka.sk)

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu území na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na posilnenie cezhraničnej spolupráce, čo prispeje k  zvýšeniu počtu návštevníkov v pohraničnej oblasti.
Hlavnou myšlienkou projektu je tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia a ochrana životného prostredia, tvorba a realizácia programov pre turistov aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva, výmena skúseností medzi partnermi, organizovanie spoločných festivalov, spolupráca na spoločných cezhraničných projektoch, ktoré majú viesť k zvýšeniu počtu trvalo udržateľných podujatí na obidvoch stranách.
Obce Čižatice a Opiná sú v blízkosti miesta, kde sa odohrala Bitka pri Rozhanovciach. Obec Mogyoróska je v blízkosti hradu Régec. Obe tieto územia historicky patrili významnému rodu Omodejovcov. Súčasťou projektu je zostavenie monografií o obidvoch obciach so sumárom v slovenskom alebo maďarskom jazyku. Tato monografia má priblížiť život obyvateľov na historicky spoločnom území.
Realizácia projektu prispeje k pokračovaniu intenzívnejšej spolupráce miestnych komunít v prihraničnom regióne, k vzájomnému poznávaniu a prehĺbeniu kontaktov medzi obyvateľmi na obidvoch stranách hranice, k vzájomnému šíreniu tradičnej kultúry, k spoznávaniu prírody a jej zachovávaniu pre budúce generácie.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva