Sárospatak Város Önkormányzata

29.09.2023

Vedúci partner malého projektu:   Sárospatak Város Önkormányzata

Partner malého projektu:                Obec Leles

Názov projektu:

Augustové prihraničné slávnosti                                           v Sárospataku a v Lelesi

Akronym:

AUGUSTFEST

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4. 1/004

Celkový rozpočet projektu:

 52 272,40 €

Rozpočet ERDF:

 44 431,54 €

Začiatok projektu:

01.júl. 2022

Koniec projektu:

30.september. 2022

Leto - najmä august - je časom festivalov, kultúrnych a iných podujatí. Po ukončení epidémie COVID19 je v súčasnosti veľký záujem o kultúrne, hudobné a gastronomické festivaly na oboch stranách hranice, čo je základom tohto projektu. Mesto Sárospatak sa často označuje ako Atény Bodrogu, ktorého písomné a stavebné historické pamiatky a prírodné danosti poskytujú vynikajúce možnosti pre rozvoj hospodárskej, turistickej a kultúrnej spolupráce.

Obec Leles, najvýznamnejšie sídlo v regióne Horný Bodrog, má stáročnú históriu. Premonštrátsky kláštor, ktorý je spojený so Sárospatakom, ako historická lokalita významne prispieva k rozvoju potenciálu cestovného ruchu v obci, ktorá je bohatá aj na prírodné bohatstvo (napr. rieka Latorca, bývalé zázemie Tisy, koryto rieky Ticce a okolité močaristé, zalesnené a zelené plochy).

V rámci projektu plánujú partneri zorganizovať 1-1 letný festival v Sárospataku a Lelesi, ktorý bude zahŕňať kultúrne, gastronomické a tradičné prvky a ktorý svojou spoločnou organizáciou a realizáciou vytvorí dlhodobú spoluprácu medzi oboma partnerskými organizáciami a ďalšími inštitúciami a organizáciami v regióne Bodrog, ktoré budú v nasledujúcich rokoch schopné zabezpečiť kvalitné podujatia medzinárodného významu pre miestnych obyvateľov a turistov.

Na oboch stranách sa zakúpi aj vybavenie na technickú organizáciu bezplatných podujatí.

Projekt tiež pomôže zvýšiť cestovný ruch medzi oboma krajinami, keďže festivaly prilákajú nielen miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov zo vzdialenejších krajín.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva