DIG

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   DIG

Partner malého projektu:               Ars Longa Nonprofit Művészeti Egyesület

Názov projektu:

ECO MEDIA ART 2020

Akronym: 

EMA2020

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/043

Celkový rozpočet projektu:

51 170,71 €

Rozpočet ERDF:

43 495,11 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2020

Koniec projektu:

15. október 2020

Link:

Projekt - EMA 2020


Spojením umenia a vedy oslovíme širokú verejnosť, aby prostredníctvom umeleckých diel získala podnetný a inšpiratívny pohľad na problémy, ale aj výhody globalizácie v porovnaní s lokálnou jedinečnosťou.  Účelom projektu je poskytnúť umelcom prienik do sveta prírodných a humanitných vied, aby prostredníctvom vzájomného dialógu, získali nové impulzy a zároveň dostali spätnú väzbu pri tvorbe umeleckého diela.

Priame ciele:

1. Spojiť slovenských a maďarských umelcov, vedcov, odborných pracovníkov a vytvoriť nové podnety na tvorbu, nové netradičné väzby a  vzájomnú spoluprácu pri vytvorení umeleckých diel. 

2. Zlepšiť úroveň cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, vytvorením sietí z  vedeckej, umeleckej oblasti a verejnej oblasti. (SAV, vysoké školy prírodovedného a humanitného smeru, komunity, kultúrne inštitúcie)

3. Vytvoriť nové inovatívne koncepty a umelecké diela vizuálneho umenia.

4. Zlepšiť propagáciu prvej mediálnej galérie DIG gallery v Košiciach a pokračovať v propagácií medzinárodne orientovanej dielne Art Colony Cered vystavením a publikovaním umeleckých diel, ktoré majú spoločnú tému.

5. Posilniť záujem študentov, mladých ľudí a obyvateľstva o maďarské a slovenské súčasné umenie prostredníctvom propagácie vytvorených umeleckých diel.

Dlhodobým cieľom a víziou oboch organizácií je podpora súčasného umenia a jeho propagácie medzi širokou verejnosťou. Projekt podporí odkaz súčasného umenia aj pre budúce generácie.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva