Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Partner malého projektu:               Bora 94 Borsod-Abaőj-Zemplén Megyei Fejlesztési

                                                          Ügynökség Nonprofit Kft.

Názov projektu:

Veľké mesto, malá dedina- spolupráca

Akronym: 

CHAIN

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/024

Celkový rozpočet projektu:

58 777,43 €                      

Rozpočet ERDF:

49 960,81 €

Začiatok projektu: 

1.august 2020

Koniec projektu:

31. júl 2021

Link:  INTERREG I. | Mestská časť Košice Sídlisko KVP (mckvp.sk)


Cieľom projektu je lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu programovej oblasti, ktorý môže prispieť k rozvoju trvalo udržateľného miestneho hospodárstva a k zvýšeniu sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom rôznych kultúrnych aktivít. Projekt prispieva k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti zachovaním prírodných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom spoločných aktivít. Očakáva sa zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti.

V záujme dosiahnutia cieľov budú partneri vykonávať nasledovné aktivity:

1. Zostavovanie turistických balíčkov; príprava, propagácia a distribúcia publikácií poskytovateľom služieb.

2. Organizácia spoločných veľtrhov a súvisiacich kultúrnych podujatí.

3. Nákup vybavenia potrebného na realizáciu podujatí.

4. Organizovanie študijných ciest s cieľom zdieľať osvedčené postupy.

Dvomi účastníkmi projektu sú Mestská časť Košice - Sídlisko KVP a spoločnosť BORA 94 Nonprofit Ltd., ktorá chce realizovať program v Bodrogkisfalud, Zemplín. Spoločný projekt veľkého mesta a malej obce je nový a má veľa zaujímavých a náročných aspektov.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva