Európai Határvárosok ETT

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:  Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Partner malého projektu:               Mesto Veľké Kapušany 

Názov projektu:            

Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza  a Veľké Kapušany za účelom rozvoja cezhraničného kultúrneho partnerstva a na zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt         

Akronym: 

CultDialogue

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

SKHU/1801/4.1/009

Celkový rozpočet projektu:

58 351,20 €

Rozpočet ERDF:

49 598,52 €

Začiatok projektu: 

1. marca 2019

Koniec projektu:

29. február 2020

Odkaz: http://www.nyir-szat.eu/cultdialogue/


   
Projekt s názvom CultDialogue sa realizuje v úzkom partnerstve Európa Határvárosok ETT so sídlom v Nyiregyházi a mestom Veľké Kapušany. Partneri projektu spoločne hľadajú riešenia na kultúrne výzvy podobného charakteru. -Považujú za dôležité prezentovať kultúrne hodnoty v prospech posilnenia miestnej identity a udržania obyvateľstva. 
-Obyvateľstvo miest je etnicky rôznorodé: tirpák/slov.-maď. kultúrne dedičstvo prispieva k spoločnej sociálnej súdržnosti. 
-Chýbajú metódy, postupy, spolupráca medzi inštitúciami pre integrované sprostredkovanie a prenos kultúrneho dedičstva.
Hlavným cieľom projektu: posilnenie sociálnej súdržnosti prostredníctvom sprostredkovania spoločných kult. hodnôt hlavne medzi mládežou žijúcou v pohraničných oblastiach. Špecifické ciele:
1.Posilnenie kapacity a vzájomnej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami.
2.Vypracovanie metodiky, ktorá bude slúžiť na rozvoj cezhraničnej kultúrnej spolupráce.
3. Zachovanie Tirpák slov./maď. dedičstva, posilnenie miestnej identity za cieľom vzájomného porozumenia  medzi národnosťami. Výsledky projektu jasne poukazujú na cezhraničnú povahu: - V rozsiahlej odbornej spolupráci sa uskutoční jedna intenzívna kultúrna výmena skúsenosti prostredníctvom/kultúrnych spoločných workshopov, Výmenné kult.programy sa zrealizujú v rámci tradičných podujatí organizované partnermi ponúknu príležitosť  na prehĺbenie kultúrneho dialógu medzi odborníkmi a mládežou.
-V dôsledku spoločného tvorivého procesu vypracujeme spoločné protokoly o kultúrnych službách a jeden akčný plán.
-Tieto poskytnú praktické a rozširujúce nástroje pre rozličné inštitúcie akým spôsobom  využiť svoje kultúrne hodnoty na udržanie mládeže a na posilnenie vzájomného porozumenia medzi národnosťami  a akými nástrojmi  posilniť vzájomné cezhr. kultúrne vzťahy.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva