Vidék Kincse Egyesület

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Vidék Kincse Egyesület

Partner malého projektu:                Obec Debraď

Názov projektu:

Vdýchni život histórii!

Akronym: 

REVIVE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/038

Celkový rozpočet projektu:

58 156,00 €                                                                                                                                                                       

Rozpočet ERDF:

49 432,60 €                                                                                                                                                                                                      

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021

Link:

Revive – Videkkincseegyesulet.hu


Prvoradým cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi organizáciami v prihraničnej oblasti, vytvorenie dlhodobého, inštitucionalizovaného partnerstva, vypracovanie a organizovanie spoločných odborných programov vo vzťahu k historickému dedičstvu. Projektoví partneri budú klásť prioritný dôraz na to, aby oboznámili mladšiu generáciu s históriou, aby si ju obľúbili a odovzdávali ďalej poznatky. V záujme toho vypracujú inovatívne a interaktívne vzdelávacie metódy, ktoré sú dnes ešte menej rozšírené v tradičnom školstve.

Územie zahrnuté do projektu disponuje s bohatým historickým dedičstvom, nachádzajú sa tu historické pamiatky (napr. kostoly, hrady, pevnosti) od stredoveku až po 20. storočie, s ktorými sú spojené aj legendy (napr. zjavenia Márie).                                                                                                                                                                                        Partneri chcú osloviť rôzne cieľové skupiny rôznymi aktivitami, aby plánované výsledky dosiahli čo najúčinnejšie: 1. Vytvorenie spoločnej historickej výstavy, ktorá bude prezentovaná v oboch krajinách. 2. Organizovanie 3 interaktívnych vyučovacích hodín dejepisu v oboch krajinách, počas ktorých 1 krát deti navštívia susednú krajinu. Organizovanie spoločného historického kvízu s dvomi kolami. 3. Organizovanie odborných konferencií pre historikov, archeológov a odborné občianske združenia, ktoré zabezpečia možnosť odovzdávania skúseností a poznatkov. 4. Organizovanie tematickej turistiky o našom dedičstve za účasti dospelých, ktorí sú oddaní zachovaniu a odovzdávaniu historických hodnôt. 5. Príprava publikácie, ktorá predstavuje historické dedičstvo zahrnutých oblastí.         Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva