Obec Kalonda

29.09.2023

Vedúci partner malého projektu:   Obec Kalonda

Partner malého projektu:                Varsány Község Önkormányzata

Názov projektu:

BezHraníc-Tradičné hodnoty

Akronym:

BezHraníc

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4. 1/008

Celkový rozpočet projektu:

 26 985,56 €

Rozpočet ERDF:

 22 937, 72 €

Začiatok projektu:

01.júl. 2022

Koniec projektu:

30.september. 2022

Spolupráca miestnych samospráv obcí Kalonda (SK) a Varsány (HU)   za zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt, so zainteresovaním mladej generácie do projektových aktivít.

Obce vybrali za cieľ organizovanie takých podujatí, v počte 3, ktoré už majú svoju dlhodobú históriu tak v Kalonde, ako aj v obci Varsány, ale aj v celom regióne Údolie Ipľa. Cieľom týchto kultúrno-spoločenských podujatí je spevnenie priateľstva a súdržnosti občanov, a prezentovanie týchto európskych výdobytkov pre širokú verejnosť, a vytvoriť také inovatívne metódy verejných, kultúrno-spoločenských programov a folklórnych programov, v rámci ktorých prezentujú kompatibilitu tradícií predošlých stáročí, s terajšou, modernou, európskou dobou, tzn. že modernou metódou budú prezentovať ľudové zvyky, obyčaje z minulosti, tak, aby to bolo zaujímavé, atraktívne. Spájať minulosť s prítomnosťou, s  inovatívnymi prvkami a metódami, takým spôsobom, aby to bolo príkladom aj pre iné obce, kultúrne združenia v celom našom regióne.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva