TJ Družstevník Lipovník

28.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   TJ Družstevník Lipovník

Partner malého projektu:               Prevenciós, Oktatási, Módszertani és Iskolai konfliktuskezelést Segítő Egyesület

Názov projektu:

THE CROSS BOX

Akronym:

TCB

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/035

Celkový rozpočet projektu:

 57 276,63 €

Rozpočet ERDF:

 48 685,13 €

Začiatok projektu:

1. apríl 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Link:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jedinečnej športovej siete, založenej na úzkej spolupráci medzi slovenskými a maďarskými partnermi a na aktívnej spolupráci so športovými klubmi dotknutých regiónov. Jedinečná športová sieť ponesie názov THE CROSS BOX. Prvý bod siete (Crossfit štúdio v Lipovníku, okr. Rožňava) bude spájať športové kluby oprávnených regiónov. Dlhodobou víziou projektu je však rozšírenie koncepcie aj do iných prihraničných regiónov a zvyšovanie počtu crossfit štúdií. Podstatou jednotlivých THE CROSS BOX bodov je spájanie regiónov a športových klubov oprávnených regiónov, organizovanie spoločných tréningových táborov a zdieľanie skúseností. Veľmi dôležitým zámerom projektu je podpora prihraničných športových klubov, ktoré kvôli situácií spojenej s koronavírusom zápasia s finančnými ťažkosťami, čo výrazne ohradzuje ich možnosti zúčasniť sa tréningových táborov. Výhodou koncepcie je, že sa do nej môže zapojiť akýkoľvek športový klub, nakoľko crossfit tréningy môžu byť súčasťou prípravy v každom športe. K našim najdôležitejším cieľom patrí aj akcentovanie dôležitosti silného imunitného systému a podpora zdravého životného štýlu. Dôležitým prvkom cezhraničnej spolupráce je zdieľanie skúseností medzi partnermi projektu. Maďarskí partneri disponujú skúsenosťami z oblasti crossfitu, ktorí ešte na slovenskej strane nie je veľmi rozšírený.  K ďalším kľúčovým prvkom projektu patria vypracovanie tréningového programu, spájanie športových klubov a organizovanie spoločných tréningových táborov. Profesionálne vybavené a zariadené crossfit štúdio v ktorom si vie každý klub nastaviť tréning podľa vlastných potrieb na základe vypracovaného tréningového programu a úzka spolupráca medzi zúčastnenými klubmi určite povedie k úspešnému naplneniu vyššie uvedených cieľov.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva