Abaúj-Zemplén Értékeinek Megőrzéséért Egyesület

09.11.2022

Vedúci partner malého projektu:   Abaúj-Zemplén Értékeinek Megőrzéséért Egyesület

Partner malého projektu:               Čerešenka

Názov projektu:

Naša spoločná kultúra a tradície

Akronym:

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4.1/001

Celkový rozpočet projektu:

 29 437,25 €

Rozpočet ERDF:

 25 021,67 €

Začiatok projektu:

15.júl. 2022

Koniec projektu:

30.september. 2022

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu oblastí na oboch stranách hranice prostredníctvom aktivít Spoločenstva na posilnenie cezhraničnej spolupráce, čím sa zvýši aj návštevnosť prihraničných oblastí.

Základnou myšlienkou projektu je vytvárať a organizovať spoločné aktivity zamerané na záchranu a ochranu nášho kultúrneho dedičstva, ako aj rozvíjať a organizovať programy pre turistov a znevýhodnené skupiny, vymieňať si skúsenosti medzi partnermi, organizovať spoločné festivaly, spolupracovať v cezhraničných projektoch pre turistov môže zatraktívniť prihraničné sídla.

Dedina Tizsite sa nachádza v blízkosti miesta bitky pri Rozgonyi a Mogyoróska sa nachádza v blízkosti hradu Regecs. Historicky obe oblasti patrili slávnemu rodu Amadé.

Súčasťou projektu je znížiť chýbajúcu komunikačnú infraštruktúru participujúcich partnerov a v prípade slovenského partnera zachovať miesto historickej udalosti.

Realizácia projektu prispeje k zintenzívneniu spolupráce medzi miestnymi komunitami v prihraničnom regióne, k spoznaniu a prehĺbeniu vzťahov medzi ľuďmi na oboch stranách hranice, k poznaniu a zachovaniu prírodného dedičstva pre budúce generácie, k spoznaniu a prehĺbeniu vzťahov medzi ľuďmi na oboch stranách hranice. tradičnej kultúry.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva