EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESULET

25.01.2024

Vedúci partner malého projektu:   EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESULET

Partner malého projektu:                TJ Družstevník Lipovník

Názov projektu:

Športový motivačný tábor

Akronym:

SMT

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4. 1/011

Celkový rozpočet projektu:

 55 632,78 €

Rozpočet ERDF:

 47 287,86 €

Začiatok projektu:

 1.júl. 2022

Koniec projektu:

 30.september. 2022

Hlavným cieľom projektu je naštartovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti motivácie detí a mládeže k športu. Tento hlavný cieľ reflektuje špecifický cieľ prioritnej osi 41 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej  medzi inštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a prispieva k investičnej priorite 11b Podpora právnej a správnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami. Naplnenie hlavného cieľa bude realizované novovzniknutou spoluprácou dvoch cezhraničných združení – ktoré sú zároveň partnermi tohto projektu. V rámci konkrétnych opatrení pôjde o organizáciu medzinárodného športového kempu pre deti a mládež vo veku 11-18 rokov z oboch zapojených regiónov prihraničnej oblasti, ktoré predstavujú ekonomicky menej rozvinuté regióny, s cieľom motivovať deti a mládež k športu a zdravému životnému štýlu a podporiť ich v napĺňaní svojich ambícií a osobných cieľov. Ďalším pilierom projektu je motivácia detí k vytrvalosti, usilovnosti a svedomitosti prostredníctvom známych a úspešných osobností z oblasti športu tzv. ambasádorov projektu. Do projektu budú zapojení dvaja ambasádori, jeden zo Slovenskej a jeden z Maďarskej Republiky. Oslovíme športovcov, ktorí vo sa svojej disciplíne dostali na samotný vrchol a ktorí svojim životom a dosiahnutými výsledkami predstavujú dobrý vzor pre deti zapojené do projektu. Projekt bude postavený na úzkej spolupráci s centrami voľného času, športovými klubmi a školami, ako aj inými organizáciami zameranými na deti a mládež Košického kraja a Szabolcs-Szatmár-Beregskej župy. Jedným z hlavných očakávaných výsledkov projektu bude vytvorenie platformy spolupráce zúčastnených inštitúcií na území Slovenskej a Maďarskej Republiky, ktorá bude priebežne a sústavne vytvárať podobné športové tábory v spolupráci s ambasádormi.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva