Heves Megyei Kézművés Nonprofit Kft.

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Heves Megyei Kézművés Nonprofit Kft.

Partner malého projektu:                Folklórny súbor ILOSVAI

Názov projektu:

Cesta otvorených remeselných dielní

Akronym: 

Open Doors

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/053

Celkový rozpočet projektu:

40 237,86€

Rozpočet ERDF:

34 202,18€

Začiatok projektu: 

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

Open Doors - Nyitott kézműves műhelyek útja csatlakozási lehetőség | Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (hkik.hu)

Open doors | Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes


Projekt má niekoľko cieľov:

1. Vytvorenie remeselnej turistickej cesty, a turistické využitie a popularizácia vytvoreného "výrobku".  Cesta spája remeselných majstrov pôsobiacich v projektovej oblasti so záujmom otvoriť svoje dielne pre verejnosť, naučiť sa niečo nové,  vyvíjať sa a podať vedomosti ďalej. Našim cieľom je vytvoriť živé spojenie medzi remeselníkmi a záujemcami o tradičné remeslá. Počas toho záujemca má možnosť sledovať a spoznať proces výroby. Cieľom je, aby v obidvoch dotknutých oblastiach sa pripojilo čím viac remeselníkov k ceste, sieti otvorených dielní, a tým otvorili  svoje dielne pre tuzemských a zahraničných záujemcov.  Táto cesta umožní na obidvoch stranách zvyšovať a diverzifikovať ponuku cestovného ruchu, pričom prezentuje remeselníkov v obidvoch oblastiach. Zvyšuje sa aj čas strávený v oblasti, návštevníci využijú aj iné služby, čo zvyšuje všeobecne príjem v oblasti.

2. Zapojením poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu chceme upriamiť pozornosť obyvateľov alebo návštevníkov projektovej oblasti a jeho okolia na remeselnícke hodnoty, ktoré okrem uchovávania tradícií a pokračovania v nich majú potenciál napomáhať k rastu turizmu - teda aj trhu a hospodárstva. Zvýši sa popularita výrobcov, tvorcov, čo môže posilniť udržateľnosť a vytváranie pracovných miest v oblasti.

3. Príprava štúdia, ktorá odhaľuje pripravenosť poskytovateľov služieb na zabezpečenie kvality,  potom formou manuálu predstaví možnosti na úlohy kvality a jej zlepšenia , zároveň vytvára možnosť na udržanie projektovej úrovne v udržiavacom období.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva