Obec Paňovce

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Obec Paňovce

Partner malého projektu:               Litka Község Önkormányzata

Názov projektu:

Podpora a rozvoj turistiky v pohraničnej oblasti

Akronym: 

PaRTvPO

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/019

Celkový rozpočet projektu:

36 795,40 €

Rozpočet ERDF:

31 276,09 €

Začiatok projektu: 

1. júla 2020

Koniec projektu:

30. júna 2021

Odkaz:  https://www.obecpanovce.sk/spolocne-sme-otvorili-zelenu-kyslikovu-cestu-v-panovciach--g28-65

   
V rámci cezhraničnej spolupráce chceme týmto projektom podporiť a rozvíjať turistiku. Chceme dodržať udržateľnosť využitia prírodných zdrojov. Obidvaja parneri, čo sa týka prírodných pomerov, majú členitý charakter oblasti. Projekt sa bude realizovať v lesnom pásme, kde rastú dubovo - hrabové lesy na slovenskej strane v úpätí Volovských vrchov a na maďarskej strane v úpätí Slanskej pahorkatiny. V obci Paňovce sa vybuduje "Zelená kyslíková cesta" v obecnom lesíku, ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia obce. V obci Litka sa postaví "Rozhľadňa", z ktorej bude krásny výhľad na okolitý horizont krajiny na každú svetovú stranu. Z veže bude vidieť scenériu Zemplínskych vrchov a pohľadom na západnú stranu, uvidíme krasový kopec Aggtelek. Podporíme návštevnosť daných regiónov. Okrem tejto oblasti vidíme veľký potenciál v rozvoji hospodárstva obidvoch partnerov. Rozšírime aj kultúrnu oblasť, ktorá je takpovediac identická v pohraničnej oblasti obidvoch krajín. Podporíme návštevnosť daných regiónov v oblasti turizmu. Podporí sa tvorba a realizácia vzdelávacích programov. Týmto projektom spojíme dva, regióny ktoré spája spoločná historická kultúrno - jazyková tradícia.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva