Tállyaért Egyesület

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Tállyaért Egyesület

Partner malého projektu:               Nadácia Talentum Cossoviensis

Názov projektu:

Pomoc mladým umelcom s cezhraničným vzdelávacím programom, s príležitosťami na predstavenie sa v rámci výstav a podujatí

Akronym:

LocYougArt

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/103

Celkový rozpočet projektu:

58 015,30 €

Rozpočet ERDF:

49 313,01 €

Začiatok projektu:

1. január 2021

Koniec projektu:

31. august 2021

Cieľom projektu je vytvoriť rozhranie medzi partnermi v susedných regiónoch, ako sú Kassa a Tállya v Tokaj-Hegyalja, kde sa mladí, talentovaní regionálni umelci môžu prezentovať na výstavách a akciách, kde mladí umelci z rôznych umeleckých diel majú rôzne vzdelávacie programy a spoznávajú Tállyu pomocou demonštrácií a pripravujú plán umeleckého diela s použitím príbehov, predmetov a tradícií typických pre osady Tokaj-Hegyalja a Košice so staršími tradíciami. Partneri sa vzájomne zaväzujú, že ich budú neustále propagovať a vzdelávať v centrále v rámci programov a zabezpečiť ich široký vzhľad na svojich podujatiach, výstavách, mobilných pódiách a zvukových zariadeniach. V regióne existujú školiace miesta, ale neexistuje žiadna súvislosť so spotrebiteľským a solventným dopytom po kultúre. , návšteva regiónu, Tokaj Hegyalja alebo Kassa hlavne pre náročných spotrebiteľov vína a kultúry. Cieľom je podpora a pomoc pri vysokokvalitnom výtvarnom vzdelávaní, najmä priľahlé pohraničné regióny by sa dostali k znevýhodneným, čiastočne rómskym mladým ľuďom, ktoré sa môžu v praxi umiestniť do blízkych situácií, aby mohli neustále prezentovať svoje vedomosti náročnému cezhraničnému publiku v Tállyi v Košiciach kvôli silnej kultúrnej turistike. . Propagácia kvalitného umeleckého vzdelávania by sa uskutočnila na praktických ukážkach na slovenskej a maďarskej strane pre náročné, vysokokultúrne spotrebiteľské publikum za hranicami spolu so silným prejavom stredoeurópskej identity. Prvýkrát sa predstavili aj diela vytvorené v kreatívnom tábore, na ktorých sa zakladá stredoeurópska perspektíva. Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva