Obecný úrad Dolinka

27.09.2021

Vedúci partner malého projektu:   Obecný úrad Dolinka

Partner malého projektu:               Diósjenő Község Önkormányzata         

Názov projektu:

Tradície, ktoré nás spájajú bez hraníc

Akronym: 

Tradície

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov

verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/026

Celkový rozpočet projektu:

 58 771,56 €

Rozpočet ERDF:

49 955,82 €

Začiatok projektu: 

1. marca 2021

Koniec projektu:

1. december 2021

Hlavným cieľom projektu je naštartovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti pohybovej motivácie detí v predškolskom a rannom školskom veku. Tento hlavný cieľ reflektuje špecifický cieľ prioritnej osi 4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej  medzi-inštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. V rámci konkrétnych opatrení pôjde o vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá bude určená prioritne materským školám a rodičom detí v predškolskom a rannom školskom veku z oboch zapojených regiónov prihraničnej oblasti, s cieľom ponúknuť im pohybovú aktivitu inak ako ju doteraz poznali. Na prezentáciu budú slúžiť krátke 10 min. videá, hravé tréningy, vytvorené odborníkmi na tréningový proces detí a ich vedenie a motiváciu k pohybu. Cieľom projektu, je upútať pozornosť detí a ukázať im, že pohyb je skvelá možnosť trávenia voľného času. Aplikácia bude okrem tréningových videí obsahovať aj teoretické poznatky z oblasti telovýchovy a návody prečo a ako by sa mali deti hýbať, prečo je to dôležité. Tieto informácie budú určené hlavne pre vzdelávanie a usmernenie rodičov. Cieľom je vytvoriť platformu, na ktorú sa deti, rodičia či učitelia a učiteľky v materských školách budú vracať nie len v prípadoch domácej karantény, ale aj pri počasí nevhodnom na pohyb vonku a ako spestrenie hodín telesnej výchovy v materskej škole. Aplikácia bude obsahovať aj odkazy, kde pri identifikácii pohybového talentu u detí, je možné toto nadanie podporiť a rozvíjať pod vedením profesionálnych trénerov v športových kluboch Košického kraja a Szabolcs-Szatmár-Bereg župy. Jedným z hlavných očakávaných výsledkov projektu bude vytvorenie platformy spolupráce zúčastnených inštitúcií, ktorá bude priebežne aplikáciu inovovať a vytvárať inšpiráciu pre deti, aby sa pohyb stal súčasťou ich života.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva