Naša Sobota občianske združenie

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:  Naša Sobota občianske združenie

Partner malého projektu:              Regionális Ifjúsági Szolgáltató Központ  

    

Názov projektu:

FreeGen-Budovanie cezhraničných obchodných partnerstiev

Akronym:

FreeGen

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/076

Celkový rozpočet projektu:

57 346,98 €

Rozpočet ERDF:

48 744,93 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Cieľom projektu je rozvoj slovensko-maďarských hospodárskych vzťahov prostredníctvom vzdelávania v oblasti podnikania, prieskumu potrieb podnikateľov, networkingových podnikateľských stretnutí a zavedenia informačnej podcastovej služby.  Projekt reaguje na potrebu podnikateľských subjektov, ktorí majú záujem o nadviazanie obchodných vzťahov v pohraničnej oblasti, ale sú limitovaní nedostatočnými vedomosťami o právnom prostredí, podnikateľských subjektoch v susednom štáte, alebo jazykovými, či informačnými bariérami. 
Počas realizácie projektu startupové a coworkové centrá Kruháč (v Rimavskej Sobote) a Grabovszky (v Miskolci) pripravia komplexný balík služieb pre spolupracujúcich podnikateľov, majiteľov firiem aj freelancerov, ktoré podporia rozvoj cezhraničných hospodárskych vzťahov.  V prvej fáze projektu sa budú realizovať tréningové aktivity, zamerané na informovanie o právnych a trhových podmienkach  a ekonomickom pozadí v susednom štáte, čím sa uľahčí začatie podnikania na druhej strane hraníc. Následne sa vykoná prieskum potrieb podnikateľov na oboch stranách hranice, na základe ktorých budú zorganizované networkingové podnikateľské stretnutia, zamerané na naplnenie zistených potrieb.  Cieľom týchto stretnutí bude stimulácia hospodárskej spolupráce, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, spoločných investícii, rozvoja produktov a služieb, s prihliadnutím na individuálne potreby zúčastnených subjektov. V záujme udržateľnosti výsledkov projektov plánujeme založenie podcastovej služby s dvojtýždňovým intervalom, vďaka ktorým sa môže cieľový skupina dostať pravidelne k čerstvým a relevantným informáciám v téme cezhraničného podnikania. Vzdelávacie materiály vytvorené v rámci projektu, ako aj podcastové záznamy budú bezplatne a verejne dostupné na webstránke projektu. 

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva