Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 

Partner malého projektu:               Dobó István Vármúzeum       

Názov projektu:

Tajomstvá šiat zašlých čias

Akronym:

-

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/056

Celkový rozpočet projektu:

52 136,17 €

Rozpočet ERDF:

44 315,75 €

Začiatok projektu:

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021

Link:

Projekty 2020 (muzeumtv.sk)

Dlhodobým cieľom projektu je vytvoriť základy dlhoročnej odbornej spolupráce dvoch zahraničných múzeí, na slovenskej strane Múzeum a Kultúre centrum južného Zemplína v Trebišove a v Maďarsku Hradné múzeum Istvána Dobóa v Egri. Špecifickými cieľmi sú rozšírenie muzeálnych a osvetárskych činností a ich intenzity u zapojených múzeí; rozvoj kapacít odborných aj metodických pomocou výmeny skúseností a spoločných odborných aktivít, a zvýšenie návštevnosti pomocou cezhraničnej spolupráce. Základ spolupráce tvoria vzácne nálezy fragmentov textílií so striebornými vláknami z hrobiek zo 16. storočia, ktoré vlastní vedúci partner, cezhraničný partner prispeva svojou osdbornou kapacitou. Výskumom a analýzou fragmentov vznikne štúdium, ktoré obohatí zapojené partnerské inštitúcie, ktorým táto téma je dôležitá, a na ktorú doteraz nevznikla iná možnosť. Z výsledkov analýz vznikne výstava a aktivita múzejnej pedagogiky, ktorá sa odprezentuje a bude používať v oboch inštitúciach. Spoločnou propagáciou sa posilnia inštitúcie a získajú možnosť odprezentovať sa novým cieľovým skupinám. Cieľovou skupinou projektu sú odborný zamestnanci projektových partnerov a ich odborná verejnosť. Najpočetnejšia cieľová skupina je obyvateľstvo oprávneného územia s dôrazom na vekovú skupinu 12-19 rokov veku, ktorý sa o kultúru a osvetové aktivity zaujímajú. Materiály vyprodukované počas aktivít vzniknú dvojjazyčne, s čím sa podporí dvojjazyčnosť v regióne. Počas tvorby výstav vzniknú aj ukladacie boxy, ktoré pomôžu uskladniť krehké a cenné fragmenty v prostredí čo najbezpečnejšom pre tieto vzácne nálezy, rozvíjajúc ja takýmto spôsobom kapacity inštitúcií. Kontakty vytvorené počas spoločnej práce sú základom dlhodobej spolupráce dvoch inštitúcií. Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva