INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft.

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft.

Partner malého projektu:                Združenie Veľké Kapušany a okolie

Názov projektu:

Inovačné programy pre cezhraničnú spoluprácu aktérov ekosystému IT

Akronym: 

InnovIKT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/052

Celkový rozpočet projektu:

48 174,11€

Rozpočet ERDF:

40 947,99€

Začiatok projektu: 

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021


Hlavným cieľom nášho projektu je rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu medzi aktérmi IT sektora slovensko-maďarského pohraničného regiónu. Do jednotlivých projektových aktivít oslovíme a zapojíme aj budúcich účastníkov tohto odvetvia, tj. súčasných stredoškolských a vysokoškolských študentov. Ako nástroj uvádzame inovatívne, moderné profesionálne programy, súťaže, výmeny skúseností a zavádzame nové žánre (napríklad hackathon súťaže), ktoré vyžadujú, aby účastníci boli interaktívni, premýšľali spolu a slobodne a rýchlo komunikovali. Nové ľudské (priateľské a profesionálne) vzťahy vedú k budúcim aktívnym kontaktom a spolupráci vo fyzickej aj online sfére, kde anglický pracovný jazyk minimalizuje aj jazykové bariéry. Dlhodobým výsledkom – respektíve charakteristicky na odvetvie aj v strednej a krátkej dobe – ako výsledok spoločnej práce aktérov ekosystému IT bude množstvo inovatívnych riešení a aplikácií IKT. Účel a cieľová skupina spoločného vývoja - teda ich dosah a význam - môže byť veľmi pestrý a rôznorodý. Študenti a študenti vysokých škôl sú priťahovaní predovšetkým témami, ktoré uľahčujú ich vlastný život a životné situácie - vytvárajú tak inovatívne riešenia, ktoré podporujú vzdelávanie, vytváranie sietí alebo kultúrne a voľnočasové aktivity. Okrem toho sa objavia aj iné rozvojové témy týkajúce sa celej spoločnosti, ako životné prostredie, doprava, inteligentné mesto, optimalizované využívanie prostriedkov a zdrojov v spoločenstvo. Niektoré z týchto nápadov, inovatívne riešenia spracovania dát (big data, priemysel 4.0), môžu byť implementované na priemyselné, obchodné a logistické účely.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva